تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/05/08 هیات وزیران درخصوص "تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 51824 مورخ 99/05/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه 8/5/1399 به پیشنهاد شماره 57566 مورخ 29/4/1399 و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد:

1- مطالبات شرکت‌‌ مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت مطالبات شرکت‌های تابع شامل شرکت تولید برق پره‌سر مپنا به مبلغ پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500) ریال و شرکت فارس گاز پاورپلنت به مبلغ پنجاه و نه میلیارد و سیصد و چهل میلیون و نهصد و هشتاد و یک هزار و چهارصد و پنجاه و نه (459ر981ر340ر59) ریال از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) و شرکت‌های تابع آن به گمرک جمهوری اسلامی ایران (موضوع نامه‌‌های شماره 1675001/98 مورخ 27/12/1398، شماره 1655510/98 مورخ 24/12/1398 و شماره 1564671/98 مورخ 5/12/1398) به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

ردیف

اشخاص متقاضی

مبلغ مورد تهاتر (ريال)

دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

1

10101431259

شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا)

254ر890ر031ر257

گمرک شهید رجایی

2

10101949043

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

242ر308ر089ر19

3

10103202917

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

239ر223ر005ر1

4

10102109681

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو)

950ر441ر150ر2

5

10101431259

شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا)

011ر590ر096ر52

گمرک تهران

6

10101949043

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

131ر386ر361ر36

7

10103202917

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

499ر128ر665ر9

8

10103875981

شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا

598ر145ر500ر9

9

10102109681

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو)

643ر918ر359ر8

10

10320608196

شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا

082ر373ر759ر3

11

10102681513

شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)

372ر525ر517

12

10101949043

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

395ر894ر157ر12

گمرک فرودگاه
امام خمینی (ره)

13

10102109681

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو)

687ر262ر336ر10

14

10103202917

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

202ر957ر190ر1

گمرک هرمزگان

15

10101431259

شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا)

964ر999ر672ر135

گمرک البرز

16

10320608196

شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا

190ر936ر445

 

2- شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام­شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب­نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

3-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب­نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی جدول مذکور منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی (حسب مورد) اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام نماید.

4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب­نامه، به شرکت‌ دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

5- در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب­نامه، با اجرای بند (4) این تصویب­نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف