مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص بودجه مصوب سال 1399 آن شهرداری و سازمانها و موسسات وابسته

شماره: 4601 /98 /28

تاریخ: 28 /12 /98

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره 10389‏ /98‏ /س مورخ 27‏ /12‏ /98 که به همراه نسخ بودجه تعدیل شده بر اساس مصوبه ابلاغی تحت شماره 4302‏ /98‏ /28 مورخ 29‏/11‏/98 ارسال داشته اید، به پیوست یک جلد بودجه مصوب سال 1399 آن شهرداری و سازمانها و موسسات وابسته که از لحاظ منابع درآمد و تامین کننده اعتبارات در سقف مبلغ 000 /000 /000 /60 هزار میلـیارد ریال موازنه دارد و ذیل صفحات آن به امضـاء رسیده به همـراه یک مجلد از طبقه بندی عملیاتی بودجه سـال مـذکور که ذیل صفحات آن به مهر این شورا ممهور گردیده و بر اسـاس مفاد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسیده جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی ضمن رعایت تاکیدات و توصیه های ابلاغ شده تحت مصوبه شماره 4302‏ /98‏ /28 مورخ 29‏ /11‏ /98 ارسال می گردد.

پورمحمد شریعتی نیا

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف