رای شماره 622 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض نسبت به عدم استحقاق کارکنان شهر ایلام در برخورداری از فوق‌العاده مناطق جنگی موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی

تاریخ دادنامه : 1399/5/14    شماره دادنامه: 622    شماره پرونده : 9900060

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای فرنوش شریفی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: بعضی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کارکنان شاغل در ادارات شهر ایلام جهت بهره‌مندی از مزایای قانونی جذب نیروی انسانی با استدلال اینکه شهرستان ایلام در فهرست نقاط شهری مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده جنگی نبوده رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند و برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استناد اینکه ستاد کل نیروهای مسلّح، شهر ایلام را جزء مناطق جنگی قرار داده، لذا مشمول بهره‌مندی از قانون جذب مناطق محروم و جنگی می‌باشد در نتیجه حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند. علیهذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع  در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9809980900100938 و 9809980900100758 با موضوع دادخواست آقای علیرضا رشیدی و خانم سپیده شوهانی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام ـ اداره کل بهزیستی ایلام و به خواسته پرداخت مطالبات سال‌های 1372 تا 1387 و 1381 تا 1388مربوط به قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه‌های شماره 9809970900101133ـ 1398/6/24 و 9809970900101105 ـ 1398/6/17 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتویات پرونده نظر به‌اینکه محل خدمت شاکی شهرستان ایلام در فهرست نقاط شهری مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده جنگی نبوده علیهذا تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست. مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

  آراء شماره 9809970900101133ـ 1398/6/24 و 9809970900101105 ـ 1398/6/17 به موجب دادنامه‌های شماره 9809970955805222ـ 1398/10/10 و 9809970955805224ـ 1398/10/10 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  ب: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980900100551 با موضوع دادخواست خانم معصومه رضایی نژاد به طرفیت اداره بهزیستی استان ایلام و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مطالبات سال‌های 1368 تا 1386 مربوط به قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه شماره 9809970900100692ـ 1398/5/13 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتویات پرونده شاکی از کارکنان رسمی شاغل در مرکز استان ایلام بوده درخواست برقراری و پرداخت مزایای موضوع مادتین 1و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم دورافتاده و جنگی از سال 1368 تا 1386 را داشته نظر به اینکه شهرستان ایلام در لیست نقاط محروم وجود ندارد. علیهذا شکایت مطروحه غیر‌وارد تشخیص مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حـکم به رد شکایت صادر و اعـلام می‌شود. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 9809970956304076 ـ 1398/10/18 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه طبق 3610/1333/28 ـ 1396/9/28 ستاد کل نیروهای مسلح شهر ایلام جزء مناطق جنگی احصاء گردیده است و با این اوصاف خدمت تجدیدنظر خواه در آن شهرستان بهره‌مند از مزایای قانونی جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می‌گردد لذا به تجویز ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.    

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/5/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: به موجب ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367/12/7 مقرر شده است: «به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی که در‌ نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‌کنند فوق‌العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.» در ماده 3 قانون مذکور نیز مقرر شده است: «نقاط محروم و دورافتاده موضوع این قانون نقاطی است که بر اساس عناصر تقسیمات کشوری که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه با تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.‌ تبصره ـ تعیین مناطق جنگی موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های سپاه، دفاع و کشور و تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود.» نظر به اینکه هیأت وزیران مصوبه‌ای ناظر بر تعیین شهر ایلام به عنوان منطقه محروم وضع نکرده است، بنابراین شهر ایلام به عنوان منطقه محروم محسوب نمی‌شود. در خصوص احتساب شهر ایلام به عنوان منطقه جنگی، با توجه به پیشینه قانون مذکور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب آن که حاکی است برقراری مزایای مذکور برای نقاط محروم در مدت زمان محرومیت و برای نقاط جنگی در مدت زمان وقوع جنگ در نظر گرفته شده است و این امر از سیاق عبارت ماده 1 قانون مذکور نیز مشهود است، اولاً: کارکنانی مشمول مزایای این قانون می‌باشند که در زمان وقوع جنگ در نقاطی که به عنوان «مناطق جنگی» تعیین می‌شوند خـدمت نمایند و شـامل خدمت در مناطق مذکور در غیر ‌از زمان جنگ نمی‌شود. ثانیاً: تا زمانی که مناطق جنگی موضوع این قانون به ترتیب مقرر در تبصره ماده 3 قانون مذکور به تصویب مراجع ذیربط نرسیده باشد، برقراری مزایای مقرر در ماده 1 قانون، موضوعیت ندارد. از آنجا که در زمان حیات شورای عالی دفاع چنین مقرره‌ای به‌تصویب نرسیده و در مصوبات بعدی نیز که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح مناطق جنگی دفاع مقدس در جنگ با کشور عراق ابلاغ شده، محدوده زمانی هر منطقه جنگی مشخص شده است، بنابراین خارج از محدوده زمانی مقرر نمی‌توان مناطق ذکر شده را به عنوان منطقه جنگی محسوب کرد. ثالثاً: موضوع ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای موضوع و حکمی متفاوت است و «به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس» وضع شده است و برقراری مزایای مرتبط با آن از سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می‌باشد و استفاده از آن جهت برقراری مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367/12/7 فاقد هرگونه مبنای قانونی بوده و ستاد کل نیروهای مسلح نیز در ابلاغیه‌های خود تأکید کرده است که تعیین محدوده‌های مناطقی عملیاتی دفاع مقدس صرفاً در اجرای بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، بنابر مراتب آراء صادر شده بر غیر‌وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط