مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع باقرشهر

شماره36840/300                                                                       1399/4/10

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 1399/4/2 موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع باقرشهر (الحاق اراضی پلاک ثبتی 99/36 به محدوده باقرشهر) واقع در شمال شرق محدوده به مساحت 50100 متر مربع را به منظور تسهیل اجرای میدان ورودی شهر (مصوب مورخ 95/5/19 شورای هماهنگی ترافیک و 96/8/6 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران) را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید صورتجلسه کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 1398/12/4 مقرر نمود با عنایت به انعقاد قرارداد بازنگری طرح جامع شهر، موضوع احداث میدان و تأثیرات کالبدی و ترافیکی آن و همچنین اراضی پیرامونی با لحاظ جمیع جهات در بازنگری طرح جامع مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم‌گیری شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف