تصویبنامه درخصوص الحاق تبصره 3 به ماده 2 آیین نامه جزءهای 2 و 3 بند د تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق تبصره 3 به ماده 2 آیین نامه جزءهای 2 و 3 بند د تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/16 هیات وزیران درخصوص "الحاق تبصره 3 به ماده 2 آیین نامه جزءهای 2 و 3 بند د تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور" طی نامه شماره 82400 مورخ 99/07/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف