رای شماره 814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (از آنجا که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در زمان لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از 8 سال سابقه خدمت پیمانی داشته‌اند، مشمول تبصره2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 نبوده‌اند نتیجتاً دادنامه‌های صادره مبنی بر رد شکایت صحیح صادر شده است)

تاریخ دادنامه : 1399/6/25    شماره دادنامه: 814    شماره پرونده : 9803754

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقایان 1ـ رضا قاسمی نژاد 2ـ ابراهیم تیموری 3ـ محمدعلی دودمان 4ـ سیدرحمان خورسندپریزاد 5 ـ میثم حاجی ولی زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : شاکیان به موجب لایحه‌ای اعلام کرده‌اند که:

احتراماً مستند به ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند در خصوص موضوع «الزام به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکت راه‌آهن از پیمانی به رسمی» موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 و رأی وحدت رویه شماره 200 ـ 1389/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعدادی از شعب دیوان آراء متعارض صادر نموده‌اند که به جهت رفع تعارض و اقدام مقتضی جهت صدور رأی وحدت رویه مراتب را به سمع جنابعالی می‌رساند. توضیحاً به استحضار می‌رساند که  موضوع دادنامه‌های متعارض ذیل‌الذکر، تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی جمعی از کارکنان شرکت راه‌آهن می‌باشد که جملگی آنان در تاریخ 1383/11/24، به استخدام پیمانی آن شرکت درآمده‌اند و سپس به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366، تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خود را به رسمی از دیوان عدالت اداری تقاضا نموده‌اند کـه متعاقب آن، شعب دیـوان عدالت اداری با برداشت‌های مختلف از تاریخ اعتبار ماده مذکور و نسخ یا عدم نسخ آن متعاقب تصویب تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، آراء متعارضی صادر نموده‌اند که ذیلاً به توضیح آنها خواهم پرداخت.

 1ـ دسته اول از آراء صادره از قبیل رأی شماره 9309970955601111ـ 1393/11/11، 9309970955600637 ـ 1393/9/11 و 9309970955600648 ـ 1393/9/11 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و 9209970901003095 ـ 1392/12/18 شعبه 10 دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره 9309970955801142ـ 1393/11/25 شعبه 8 تجدیدنظر قطعی گردیده است و رأی شماره 9209970901003087 ـ 1392/12/18 شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره 9309970955800875 ـ 1393/10/27 شعبه 8 تجدیدنظر قطعیت یافته می‌باشد که بر اساس آن مدت زمان اعتبار تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 تا مورخ 1390/1/1 یعنی تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه دانسته شده است. بر این اساس تنها افراد دارای 8 سال سابقه استخدام پیمانی تا تاریخ مذکور می‌توانستند به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل ...، وضعیت استخدامی خود را از پیمانی به رسمی تبدیل نمایند. در نتیجه چنین موضوعی، دعوای آن دسته کارکنان شرکت راه‌آهن که به دلیل تاریخ استخدام پیمانی آنها (1383/11/24) فاقد 8 سال سابقه مذکور بوده‌اند مردود اعلام شده است.

2ـ دسته دوم از آراء صادره از قبیل رأی شماره9209970901001630 ـ 1392/7/20 ، 9209970901001883ـ 1392/8/11، 9209970901001784ـ 1392/7/30، 9309970901000490 ـ 1393/2/31، 9209970901001884ـ 1392/8/11 و 9209970901001885 ـ 1392/8/11 جملگی از شعبه 10 دیوان عدالت اداری، رأی شماره 9209970957000256 ـ 1392/8/27 شعبه 45 دیوان عدالت اداری، رأی شماره 9209970900901920 ـ 1392/7/1 شعبه 9 دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره 9209970905600388 ـ 1392/12/12 شعبـه اول تجدیدنظر قطعیت یافته می‌باشد که بـر اساس آن، مـدت زمان اعتبار و اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366، بعد از تاریخ 1390/1/1 یعنی زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه نیز تسری پیدا نموده است. بر اساس برداشت این دسته از شعب دیوان عدالت اداری، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که از تاریخ 1390/1/1 لازم‌الاجرا گردیده است حکم مندرج در تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل ...، در خصوص تغییر وضعیت استخدامی همچنان به قوت خود باقی بوده و نسخ نگردیده است و حقوق مکتسبه آن دسته از مستخدمین پیمانی بر اساس قانون زمان استخدامشان همچنان باقی می‌باشد. در نتیجه چنین موضوعی دعوای آن دسته از کارکنان شرکت راه‌آهن که تاریخ استخدام پیمانی آنها نیز مورخ 1383/11/24 بوده است و 8 سال سابقه استخدام پیمانی ایشان بعد از تاریخ 1390/1/1 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه) تکمیل گردیده است نیز به دلیل حق مکتسبه و عدم نسخ قانون مذکور وارد و قبول گردیده و حکم الزام شرکت راه‌آهن به تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آنان صادر و اعلام گردیده است.

 علیهذا نظر به مطالب فوق‌الذکر از آنجا که در خصوص اعتبار و شمول تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366، بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه (1390/1/1) از شعب دیوان عدالت اداری آراء مختلف صادر گردیده و برخی از شعب آن را نسخ و برخی دیگر نیز آن را همچنان به قوت خود باقی دانسته‌اند که این موضوع منتهی به تضییع حقوق کارکنان پیمانی دستگاه‌ها گردیده است. ازمحضر جنابعالی درخواست بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص مورد استدعاست.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980957000661 با موضوع دادخواست آقای مسعود ارمغان بادرس به طرفیت شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9409970957000100ـ1394/1/17 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت مشارالیه در تاریخ 1383/11/17 به استخدام پیمانی درآمده است و از سوی مشتکی‌عنه نیز ایراد مؤثری در این مورد بیان نشده است و تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی نیز تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی با داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و رأی شماره 200 ـ 1389/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر می‌باشد، بنابراین با عنایت به حصول شرایط مقرر در قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 9409970956002179 ـ 1394/7/13 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

 نظر به مقررات بند 20 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه از آنجا که تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی نیاز به مجوز استخدامی داشته و مشمولان رأی وحدت رویه شماره 200 ـ 1389/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به آن دسته از مستخدمین پیمانی است که تا 1390/1/1 دارای 8 سال سابقه خدمت پیمانی باشند بوده و کسانی که کمتر از مدت مذکور سابقه پیمانی تا اجرای قانون برنامه پنجم توسعه یعنی 1390/1/1 فاقد 8 سال سابقه خدمت (تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی 1366) باشند از شمول آن خارج بوده با توجه به اینکه شاکی از 1383 به استخدام پیمانی درآمده است فاقد 8 سال سابقه خدمت پیمانی بوده و از سوی دیگر با توجه به دفاعیات به عمل آمده مجوز استخدام نیز ابراز نشده است. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موارد بین قانونی صادر نشده است ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958005548 با موضوع دادخواست آقای یداله ایمانی مفیدسنگی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ـ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9209970900901920 ـ 1392/7/1 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه شاکی به طرفیت ادارات مشتکی‌عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مشتکی‌عنه نظر به اینکه شاکی از مورخ 1384/4/7 به‌موجب مقررات و موازین تبدیل وضعیت گردیده و به پیمانی تبدیل و از آن زمان تا کنون به طور مستمر و لاینقطع مشغول فعالیت می‌باشد بنابراین دارای 8 سال سابقه خدمت پیمانی شرایط مقرره قانونی بوده که به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مشتکی‌عنه مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده و همچنین آراء وحدت رویه شماره 196 ـ 1389/5/25 و 200 ـ 1389/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا می‌باشد. بدین لحاظ شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 10، 11 و 90 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره وفق ماده 65 ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9209970905600388 ـ 1392/12/12 شعبه اوّل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  ج: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900036042 با موضوع دادخواست آقای رضا قاسمی نژاد به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره 920997090270116 ـ 1392/11/21 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 200 ـ 1389/5/25 و تبصره 2 ماده7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن تبصره2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله توسعه 1391/1/1 اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ 1383/11/24 به استخدام پیمانی اداره مشتکی‌عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955601111ـ 1393/11/11 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900040464 با موضوع دادخواست آقای ابراهیم تیموری به طرفیت شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9209970902702117 ـ 1392/11/21 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به‌اینکه رأی وحدت رویه شماره 200 ـ 1389/5/25 و تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن تبصره2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله توسعه 1391/1/1 اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ 1383/11/24 به استخدام پیمانی اداره مشتکی‌عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.  

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 9309970955600637 ـ 1393/9/11 با نقض رأی مذکور، حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌کند:

نظر به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 نیاز به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور دارد و برابر رأی وحدت رویه شماره 1027 ـ 1392/12/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی متقاضی تبدیل وضعیت باید تا 1390/1/1 زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه 8 سال سابقه پیمانی داشته باشد که شاکی به استخدام پیمانی از 1383/11/24 فاقد 8 سال سابقه مذکور است بنابراین خواسته مو جه نیست لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نقض دادنامه مذکور حکم رد شکایت شاکی صادر می‌گردد، این رأی وفق ماده 3 قانون قطعی است.

هـ: شعبه27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980900301956 با موضوع دادخواست آقای میثم حاجی ولی زاده به طرفیت شرکت راه‌آهن و سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9809970900301609 ـ 1398/6/24 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ 1397/6/19 و مدارک و منضمات آن و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده گرچه این شعبه قبلاً به موجب دادنامه شماره 980555 ـ 1398/3/7 قرار رد دعوای مطروحه را به لحاظ اعتبار امر قضاوت شده با توجه به صدور حکم به رد شکایت در کلاسه 922539 شعبه 10 بدوی و 25 تجدیدنظر صادر نموده و کماکان لااقل در خصوص استناد شاکی به تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به همان عقیده قائل است. مع ذلک به جهت تبعیت ناگزیر از تصمیم شعبه 25 تجدیدنظر به شماره 982813ـ 1398/6/5 مبنی بر نقض قرار معترض‌عنه و اعاده جهت رسیدگی ماهوی و نظر به این که هیچ‌گونه مجوز و مستند قانونی بر الزام و تکلیف دستگاه به تبدیل وضع نامبرده به رسمی به صورت موردی و با وصف نبود سهمیه و پست بلاتصدی وجود ندارد بنابراین شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مدت 20 روز از تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.  

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 9809970955805455 ـ 1398/11/2 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

طبق مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر و از نیروهای پیمانی تجدیدنظرخوانده می‌باشد تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی نموده است. شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است علی ایحال از آنجا که طبق بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاح شده است و به موجب تبصره 1 آن وضعیت استخدامی مشمولان آن ماده حداکثر پس از 3 ماه می‌بایست به رسمی قطعی تبدیل گردد و با توجه به اینکه در مانحن فیه شاکی مشمول مقررات فوق می‌باشد لذا اعتراض مشارالیه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

و: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900040482 با موضوع دادخواست آقای محمدعلی دودمان به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9209970902702118 ـ 1392/11/21 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 200 ـ 1389/5/25 و تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن تبصره2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله توسعه 1391/1/1 اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ 1383/11/24 به استخدام پیمانی اداره مشتکی‌عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.     

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955600648 ـ 1393/9/11 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ز: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900022937 با موضوع دادخواست آقای سیدرحمان خورسندپریزاد به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9209970901003095 ـ 1392/12/18 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به صراحت تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب 1366 مستخدمین پیمانی در صورت داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند یافت و با عنایت به‌اینکه وفق رأی شماره 200 ـ 1389/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره فوق‌الذکر با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد و با عنایت به اینکه مشتکی‌عنهما ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی را ابراز و اقامه نداشته‌اند علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستنداً به مبانی و موازین اشعاری و مواد 10، 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی‌عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955801142ـ 1393/11/25 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

تجدیدنظرخوانده از تاریخ 1383/11/24 به صورت پیمانی استخدام شده و تا تاریخ اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه (1390/1/1) کمتر از 8 سال سابقه خدمت پیمانی بوده و تأییدیه و مجوز قانونی از سوی معاونت ذیربط موضوع تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم به منظور تبدیل از پیمانی به رسمی بدون آزمون صادر نگردیده است. لذا به‌استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 3095 ـ 1392/12/18 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/6/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به این که اولاً : به موجب ماده بند (الف) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی اختصاص جهت تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد. ثانیاً : نحوه و شرایط پذیرفته شدن کارکنان پیمانی جهت ادامه استخدام در مشاغل حاکمیتی به موجب تبصره 2 ماده 46 قانون مذکور تعیین شده و در تبصره 3 ماده مذکور نیز مقرر شده است: «آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» و هیأت وزیران نیز طی تصویب‌نامه شماره 147991/ت54770هـ ـ 1396/11/21 آیین‌نامه اجرایی نحوه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی را مشخص نموده و به موجب ماده 127 قانون فوق‌الذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 مجلس شورای اسلامی) مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو گردیده است.  ثالثاً : به موجب تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز شمرده شده است، بنابراین از آنجا که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در زمان لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از 8 سال سابقه خدمت پیمانی داشته‌اند، لذا مشمول تبصره 2 ماده 7  قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 نبوده‌اند و بنا به مراتب فوق، نتیجتاً دادنامه‌های صادره مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این استدلال می‌باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط