رای شماره 815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 نسبت به بند 5 ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه

تاریخ دادنامه : 1399/6/25     شماره دادنامه: 815    شماره پرونده : 9901120

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم راضیه مختاری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه 770 و 771ـ 1395/10/7 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار : 1ـ با شکایت خانم‌ها راضیه و بلقیس مختاری و به موجب دادنامه شماره 771 و 770 ـ 1395/10/7 ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه ابطال شده است.

2ـ متعاقباً خانم راضیه مختاری به موجب لایحه‌ای ابطال بند 5 ماده 22 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و بند 5 ماده 24 از تعرفه عوارض محلی سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر میانه را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

" با سلام احترامً عطف به دادنامه شماره 951090905800770 ـ 1395/10/7 مربوط به پرونده شماره 9109980900078102 و کلاسـه پرونـده 508/92 در شکـایت اینجـانب راضیـه مختاری در دادخـواست اولیه رسیدگی به موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر میانه با مضمون سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی و تغییر کاربری ـ بند 5 ماده 24 از تعرفه عوارض محلی سال 1390 به شماره 1151/1/28328ـ 1389/11/14 و تکرار همین موضوع در بند 5 ماده 22 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 به شماره 1151/1/28328ـ 1389/11/14 و تکرار همین موضوع در بند 5 ماده 22 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 به شماره 1151/1/12916ـ 1390/11/15 در رأی هیأت عمومی موضوع جهت سال 1391 ابطال شده و برای سال 1390 مغفول مانده خواهشمند است به لحاظ اهمیت موضوع و عدم اجرای دادنامه فوق‌الذکر ارجاعی به شعبه یکم اجرای احکام معاونت قضایی امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری (پنجم اجرای احکام سابق) به شماره پرونده 9609980905800393 از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری میانه و تضییع حقوق اینجانبان استدعا داریم:

1ـ درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 95109090580077 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن.

2ـ بررسی مجدد مصوبه (مغفول مانده) شورای اسلامی شهر میانه سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی و تغییر کاربری بند 5 ماده 24 از تعرفه عوارض محلی سال 1390 به شماره 1151/1/28328ـ 1389/11/14 و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آن.

3ـ با عنایت به اینکه بند 5 ماده 22 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 به شماره 1151/1/12916ـ 1390/11/15 در رأی هیأت عمومی ابطال شده و طبق بند 12 از ماده 1 از تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1391 با تصویب این تعرفه، مصوبات قبلی مغایر از ابتدای سال بعد (1391) ملغی می‌گردند لذا شهرداری فقط مفاد این تعرفه را اجرا خواهد کرد یعنی عملاً شورای اسلامی شهر میانه با تصویب تعرفه عوارض محلی سال 1391 کلیه مصوبات سال 1390 را ملغی کرده ولی برخلاف مصوبات خود از اجرای حکم دیوان عدالت اداری امتناع می‌ورزد. "

3ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار می‌گیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/6/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره 770 و 771ـ 1395/10/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 5 ماده 22 مربوط به تعرفه سال 1391 شورای اسلامی شهر میانه ابطال شد.هیأت عمومی با لحاظ درخواست شاکی خانم راضیه مختاری و اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز اوّل ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر کرد .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط