صدور رأی شماره 1011 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال جلسه مورخ 1393/4/28 درخصوص عوارض تبدیل عوارض کسب و پیشه (مشاغل) حرفه پزشکی در سال‌های 1390 الی 1392 و ابطال مواد 47 و 48 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال‌های 1393 و 1394 درخصوص عوارض حرف پزشکی

تاریخ دادنامه: 1396/10/5 شماره دادنامه: 1011 کلاسه پرونده: 409/96 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای منصور تاجری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جلسه مورخ 1393/4/28 در خصوص تبدیل عوارض کسب و پیشه (مشاغل) حرفه پزشکی در سالهای 1390، 1391 و 1392 و ابطال مواد 47 و 48 تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) شهرداری کرمانشاه در سالهای 1393 و 1394 در خصوص عوارض حرف پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره 9000/211/36786/200 ـ 1396/3/1 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام شهرداری کرمانشاه در تاریخ 1393/4/28 بر خلاف بند 16 ماده71 قانون شهرداریها و تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض ، عوارض کسب حرفه پزشکی سالهای قبل یعنی 1390، 1391 و 1392 را ده برابر و عوارض سالهای 1393 و 1394 را بیش از 33% افزایش داده است. با استناد به موارد مطروحه یعنی تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عـوارض که اعلام می‌کند عـوارض محلی جدید یا افزایش آن تا 15 بهمن هر سال تصویب و اعلام عمومی گردد. درحالی که شهرداری سال 1393 عوارض سالهای قبل (1390، 1391 و 1392) را اعلام می‌کند و نیز به استناد بند 16 ماده 71 قانون شهرداریها که اعلام می‌کند عوارض محلی با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد صورت می‌پذیرد در حالی که شهرداری کرمانشاه بدون در نظر گرفتن این بند قانونی عوارض را ده برابر اعلام می‌کند. لذا اینجانب منصور تاجری درخواست ابطال مصوبه 1393/3/28 شهرداری و ابطال ماده 47 و 48 عوارض کسب و پیشه پزشکی سالهای 1393 و 1394 را دارم.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) جلسه مورخ 1393/4/28 (مشاغل) حرفه پزشکی در سالهای 1390 الی 1392:
«جلسه‌ای در مورخ 1393/4/28 در خصوص تعدیل عوارض کسب و پیشه (مشاغل) حرفه پزشکی برای سالهای 1390، 1391 و 1392 تشکیل و مقرر گردید:
براساس پایه قیمت سال 1389 برای سالهای فوق 10 (ده) برابر گردد. به عنوان مثال: پزشک متخصص سال 1389 ـ 600/000 ریال
پزشک متخصص سالهای 1390 الی 1392 ـ 6/000/000 ریال محاسبه گردد.
تبصره: ابلاغ مصوبه به نظام پزشکی به مدت سه ماه مصوبه فوق معتبر بوده و در صورت عدم تصفیه بدهی سالهای فوق، این توافقنامه از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.»
ب) تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) شهرداری کرمانشاه در سال 1393: «ماده 47: عوارض حرف پزشکی شامل عوارض مطب پزشکان، بیمارستانهای دولتی و خصوصی و کلینیکهای دولتی و خصوصی

عوارض ساليانه دولتي
(به ريال) 

عوارض ساليانه خصوصي (به ريال) 

شرح 

رديف

  288/000/000

  144/000/000

بيمارستانهاي (تخصصي) 

  1

  144/000/000

  72/000/000

بيمارستانهاي (عمومي) 

  2

  86/000/000

  43/000/000

درمانگاه و کلينيکهاي درماني(تخصصي) 

  3

  42/000/000

  29/000/000

درمانگاه و کلينيکهاي درماني (عمومي) 

  4

ـ 

  18/000/000

مطب پزشکان فوق تخصص 

  5

ـ 

  12/000/000

مطب پزشکان متخصص 

  6

ـ 

  5/000/000

مطب پزشکان عمومي 

  7

ـ 

  7/500/000

مطب دندانپزشکان 

  8

ـ 

  5/000/000

مطب دندانسازان تجربي 

  9

ـ 

  3/500/000

تزريقات و پانسمان 

  10

  29/000/000

  14/500/000

آزمايشگاههاي طبي، راديولوژي 

  11

  7/000/000

  3/500/000

مطب و کلينيکهاي دامپزشکي 

  12

  36/000/000

  18/000/000

داروخانه هاي روزانه 

  13

  48/000/000

  24/000/000

داروخانه هاي شبانه روزي 

  14

ـ 

  3/500/000

ساير موارد پزشکي (تغذيه، اپتيمتر، ماماها، فيزيوتراپي و ...) 

  15

  24/000/000

  12/000/000

موسسات خدمات پرستاري 

  16

تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه در سال 1394:
«ماده 48 عوارض حرف پزشکی شامل عوارض مطب پزشکان، بیمارستانهای دولتی و خصوصی و کلینیکهای دولتی و خصوصی

عوارض         سالیانه دولتي
(به ريال) 

عوارض سالیانه خصوصي (به ريال) 

شرح 

رديف 

  /000/000

  120/000/000

بيمارستانهاي (تخصصي) 

  1

  /000/000

  60/000/000

بيمارستانهاي (عمومي) 

  2

  72/000/000

  36/000/000

درمانگاه و کلينيکهاي درماني (تخصصي) 

  3

  38/000/000

  24/000/000

درمانگاه و کلينيکهاي درماني (عمومي) 

  4

ـ 

  15/000/000

مطب پزشکان فوق تخصص 

  5

ـ 

  10/000/000

مطب پزشکان متخصص 

  6

ـ 

  4/000/000

مطب پزشکان عمومي 

  7

ـ 

  6/000/000

مطب دندانپزشکان 

  8

ـ 

  4/000/000

مطب دندانسازان بتجري 

  9

ـ 

  3/000/000

تزريقات و پانسمان 

  10

  24/000/000

  12/000/000

آزمايشگاههاي طبي، راديولوژي 

  11

  6/000/000

  3/000/000

مطب و کلينيکهاي دامپزشکي 

  12

  20/000/000

  15/000/000

داروخانه هاي روزانه 

  13

  20/000/000

  20/000/000

داروخانه هاي شبانه روزي 

  14

ـ 

  3/000/000

ساير موارد پزشکي (تغذيه، اپتيمتر، ماماها، فيزيوتراپي و ...) 

  15

  20/000/000

  10/000/000

موسسات خدمات پرستاري 

  16

تبصره1: عوارض حرف پزشکی در مرکز شهر (محدوده بافت قدیمی و تاریخ»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده‌است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی
الف ـ نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر و بخش برای وضع عوارض برای اجراء در سال بعد صلاحیت دارند، مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمانشاه ناظر بر برقراری عوارض برای سالهای ماقبل یعنی 1390، 1391، 1392 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب ـ با توجه به اختلاف غیرقابل توجیه افزایش 33 درصد میزان عوارض سالهای 1393 و 1394 بدون استناد و رعایت ضوابط و اهداف و سیاستهای اقتصادی دولت، ابلاغی از جانب وزارت کشور مصرح در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، ماده 47 از تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 48 از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط