رای شماره‌های 819 و 820 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (به‌کارگیری نیروهای طرحی خارج از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و پرداخت حقوق و مزایای آنها از محل تأمین اعتبار اختصاص یافته جهت اجرای طرح می‌باشد و متفاوت با کارکنان قراردادی و رسمی و پیمانی هستند. نتیجتاً دادنامه‌های صادره مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است)

یخ دادنامه : 1399/6/25     شماره دادنامه: 820 ـ 819

شماره پرونده : 9900288 و 9900245

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای صادق سجادی و خانم شکوفه جزایری فارسانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان طرحی از محل بودجه جاری دستگاه‌ها، شعبه 25 تجدیدنظر با این استدلال که قبل از تبدیل وضعیت استخدامی کارمند، امکان پرداخت حقوق و مزایای وی از بودجه جاری وجود ندارد، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه 25 بدوی با این استدلال که شاکیان در طرح‌های عمرانی و پروژه‌ای اشتغال به کار نداشته و به کارگیری آنان در راستای ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده  و حقوق و مزایای آنان نیز می‌بایست بر اساس فصل دهم قانون مدیریت پرداخت گردد، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9809980902700082 و 9809980902700083 با موضوع دادخواست آقای صادق سجادی دهکردی و خانم شکوفه جزایری فارسانی به طرفیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه از بودجه جاری به موجب دادنامه‌های شماره 9809970902700684ـ 1398/3/29 و 9809970902700618 ـ 1398/3/25 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و ازآنجا که حسب محتویات پرونده از احکام کارگزینی و قراردادهای پیوست ضمائم دادخواست که مراتب دلالت بر آن دارد خواهان در عنوان شغلی کارشناسی ماشین‌آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری طی قرارداد انجام کار معین اشتغال به کار دارد و همان گونه که خوانده نیز در لایحه دفاعیه عنوان داشته است نامبرده در طرح عمرانی و پروژه‌ای اشتغال به کار ندارد. با توجه به‌اینکه به کارگیری نامبرده در راستای ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و لذا می‌بایست پرداخت حقوق و مزایا نیز براساس فصل دهم قانون مذکور پرداخت شود و پرداخت آن از محل طرح‌های راهداری مغایر قانون و مقررات با توجه به وضعیت خدمتی خواهان بوده و عدم تأمین بودجه جهت پرداخت حقوق و مزایا از محل بودجه جاری موجه نمی‌باشد و لذا با رد دفاعیات خوانده به استناد مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 9809970902700684ـ 1398/3/29 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9809970955805358 ـ 1398/11/2 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

از آنجا که شاکی از نیروهای طرحی بوده و به تبع انتقال طرح از اداره کل راه و شهر‌سازی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری به آن اداره منتقل گردیده لذا قبل از تبدیل وضعیت شاکی از قرارداد طرحی به قرارداد جاری امکان پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از بودجه جاری ممکن نمی‌باشد بنابه مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

همچنین در اثر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 9809970902700618 ـ 1398/3/25 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9809970955804783ـ 1398/9/23 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

تجدیدنظرخوانده از سال 1391 به صورت قراردادی انجام کار معین اشتغال یافته و خدمتش ادامه دارد مدعیست حقوق و مزایای وی از تاریخ 1396/1/1  از محل طرح‌های عمرانی پرداخت نموده‌اند درخواست پرداخت آن از بودجه جاری را داشته شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر نموده است، علیهذا با عنایت بر اینکه پرداخت حقوق و مزایای متعلقه تابع قرارداد منعقده بوده است الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9809980902700077، 9809980902700079 و 9809980902700065 با موضوع دادخواست آقای علی خسروی چلوی و خانم‌ها زهرا رفیعی وردنجانی و معصومه یزدانی سودجانی به طرفیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه از بودجه جاری به موجب دادنامه‌های شماره 9809970902700682، 9809970902700683  و 9809970902700680 ـ 1398/3/29 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به خواسته خواهان به‌شرح دادخواست تقدیمی و از آنجا که حسب محتویات پرونده از احکام کارگزینی و قراردادهای پیوست ضمائم دادخواست که مراتب دلالت بر آن دارد خواهان در عنوان شغلی کارشناسی ماشین‌آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری طی قرارداد انجام کار معین اشتغال به کار دارد و همان گونه که خوانده نیز در لایحه دفاعیه عنوان داشته است نامبرده درطرح عمرانی و پروژه‌ای اشتغال به کار ندارد با توجه به اینکه به کارگیری نامبرده در راستای ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و لذا می‌بایست پرداخت حقوق و مزایا نیز براساس فصل دهم قانون مذکور پرداخت شود و پرداخت آن از محل طرح‌های راهداری مغایر قانون و مقررات با توجه به وضعیت خدمتی خواهان بوده و عدم تأمین بودجه جهت پرداخت حقوق و مزایا از محل بودجه جاری موجه نمی‌باشد و لذا با رد دفاعیات خوانده به استناد مواد10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، به اعتراض سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به لحاظ خارج بودن از مهلت قانونی، قرار رد دادخواست صادر شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/6/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق رأی وحدت رویه شماره 301 تا 308 ـ 1399/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت نیروهای طرحی به قرارداد کارمعین ممنوع می‌باشد و «صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها به وجود نمی‌آورد»؛ همچنین برابر رأی وحدت رویه شماره 524ـ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کارگیری کارمندان قراردادی در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت شرایطی از جمله اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و حداکثر تا 10 درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب است و صرف اعلام نیاز یا به کارگیری افراد از سوی دستگاه اجرایی و یا انعقاد قرارداد با آنان بدون رعایت شرایط مزبور و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی، حق مکتسب یا مجوزی برای کارمند و به تبع آن صدور شناسه کارمندی به وجود نمی‌آورد، بنابراین با توجه به اینکه به کارگیری نیروهای طرحی خارج از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و پرداخت حقوق و مزایای آنها از محل تأمین اعتبار اختصاص یافته جهت اجرای طرح می‌باشد و متفاوت با کارکنان قراردادی و رسمی و پیمانی هستند که از محل اعتبارات جاری حقوق دریافت می‌نمایند، بنا به مراتب فوق، نتیجتاً دادنامه‌های صادره مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این استدلال می‌باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط