بخشنامه موضوع نحوه اعمال نرخ ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مؤدی توأمان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره های 6 و 7 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اعمال نرخ ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مؤدی توأمان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره های 6 و 7 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اعمال نرخ ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مؤدی توأمان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره های 6 و 7 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد طی نامه شماره 200/99/519 مورخ 99/09/04 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف