تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به بند 7 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عبارتی به بند 7 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/26 هیات وزیران درخصوص "الحاق عبارتی به بند 7 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور" طی نامه شماره 109012 مورخ 99/09/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف