مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بیستون ـ اراضی شهرک هوانیروز

شماره99093/300                                                                       1399/7/29

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 99/6/24 خود موضوع مغایرت اساسی طرح جامع (ویژه) شهر بیستون مبنی بر الحاق حدود 42 هکتار اراضی موسوم به شهرک هوانیروز را که در جلسه مورخ 1398/5/19 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه به تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ 99/05/22 کمیته فنی شماره یک پیشنهاد مذکور را جهت بررسی مجدد توسط مشاور ذی­صلاح در چارچوب زیر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه عودت نمود

1ـ بررسی امکان پاسخگویی به نیاز سکونتی مذکور در قالب شهرک مسکونی در انطباق با دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی بعنوان اولویت اول.

2ـ الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر به عنوان الویت دوم تبعاً در این صورت اتخاذ تصمیم در خصوص اراضی مازاد واقع در محدوده شهر که بنا به اذعان مدیریت شهری و استانی قابلیت بارگذاری شهری ندارند و همچنین اراضی حدفاصل زمین مورد نظر و  بافت کالبدی شهر با لحاظ همه جوانب فنی، کارشناسی و حقوقی الزامیست.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای مصوبه شورای عالی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه مراتب را بررسی و مصوبه جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منعکس شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف