دستور اداری با موضوع صدور پیش نویس احکام برقراری مستمری (فاز نخست: احکام بازنشستگی و نحوه تهیه لیست اولیه مستمری)

دستور اداری سازمان تامین اجتماعی با موضوع صدور پیش نویس احکام برقراری مستمری (فاز نخست: احکام بازنشستگی و نحوه تهیه لیست اولیه مستمری) ابلاغ شد.