پیشنهاد شمول مزایای شهرک های صنعتی دولتی به شهرک های صنعتی غیردولتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای فراهم نمودن بستر لازم جهت رقابت عادلانه برای بخش غیردولتی، پیشنهاد شمول مزایای شهرک های صنعتی دولتی به شهرک های صنعتی غایردولتی را جهت بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به استناد تبصره (2) ماده (2) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، شهرک های صنعتی دولتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری مستثنی می باشند و همچنین مطابق ماده (5) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (5) بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن، شهرک های صنعتی غیردولتی از مزایای قانونی شهرک های صنعتی موضوع این قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران برخوردار خواهند شد.

در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای شمول شهرک ها و نواحی صنعتی غیردولتی از مزایای شهرک های صنعتی و با توجه به اینکه این امر نیازمند مستلزم اضافه نمودن این طرح ها به مصادیق بند «ز» آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد، پیشنهاد اصلاح بند مذکور از آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه نموده است.

به موجب اصلاحیه فوق، «شهرک ها و نواحی صنعتی غیردولتی» به مصادیق طرح های خدمات عمومی مورد نیاز عموم مردم مندرج در جدول مربوط افزوده می شود.

گفتنی است، پیشنهاد مذکور هم اکنون در سیر مراحل بررسی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت قرار دارد.

دریافت متن کاملdownlod