مصوبات یکصد و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبات یکصد و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

مصوبات یکصد و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره 60/279647 مورخ 99/11/18 توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod