تصویبنامه درخصوص ورود و ترخیص پنج دستگاه آمبولانس با تجهیزات پزشکی مربوط

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ورود و ترخیص پنج دستگاه آمبولانس با تجهیزات پزشکی مربوط ابلاغ شد.