مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب شرح خدمات طرح‌های ویژه حفاظت و احیاء بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی

شماره141677/300                                                                   1399/10/21

دفتر ترویج معماری طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش

اداره راه و شهرسازی کلیه استانها

شورای عالی شهرسازی و معماری، در جلسه مورخ 1399/8/5، در راستای اجرای ماده سه قانون حمایت از مرمت و احیاء بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی، موضوع «تهیه طرح‌های ویژه محدوده‌های تاریخی فرهنگی توسط وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن ظرف مدت پنج سال» و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف نحوه اقدام در محدوده‌های تاریخی و حل مشکلات ساکنان، چارچوب شرح خدمات پیشنهادی مشترک ارائه شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت راه و شهرسازی، به‌منظور تهیه طرح‌های ویژه حفاظت و احیاء محدوده‌های تاریخی را با توجه به مفاد بند ح ماده یک و ماده سه قانون حمایت از مرمت و احیاء بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی و صورتجلسه مورخ 1399/7/15 کمیته فنی شماره سه شورای عالی را  بررسی و ضمن تأیید چارچوب شرح خدمات ارائه شده (به شرح پیوست) مقرر نمود:

1. طرح‌های ویژه حفاظت و احیاء، وفق موارد تصریح شده در قانون، با رویکرد صیانت از ارزش‌های تاریخی ـ فرهنگی و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان این محدوده‌ها با رعایت حقوق مالکانه و سایر حقوق قانونی و شرعی، با توجه به ویژگی، ظرفیت و مزیت تاریخی، فرهنگی وطبیعی بافت تاریخی ـ فرهنگی شهر و روستا، با هماهنگی و همکاری نزدیک کلیه دست‌اندرکاران و ذینفعان در مقیاس کل تا جزء به همراه طرح مدیریتی مربوطه تهیه شده و تکالیف همه دست اندرکاران در آن روشن گردد.

2. رعایت مفاد مصوبه شماره 11094/300 مورخ 1396/3/10 شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد «رویکردهای کلی حفاظت و احیاء بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی» و کلیه ضوابط و الزامات حفاظت و احیاء محدوده‌های تاریخی ـ فرهنگی در تهیه طرح‌های ویژه و کلیه طرح‌های تفصیلی در دست تهیه برای محدوده‌های تاریخی ـ فرهنگی الزامی است.

3. با توجه به مفاد ماده سه «قانون حمایت از مرمت و احیاء بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی» و نظر به ضرورت بررسی نتایج تهیه طرح‌های ویژه حفاظت و احیاء، توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، مرجع نهایی تصویب طرح‌های مذکور «شورای عالی شهرسازی و معماری» تعیین می‌شود.

4. ضروری است در فرایند تهیه، بررسی و تصویب طرح‌های مذکور و با توجه به تجارب موفق و ناموفق پیشین در تهیه طرح‌های محدوده‌های تاریخی، چالش‌ها و موانع محتوایی و رویه‌ای حفاظت و احیاء محدوده‌های مذکور، توسط کمیته‌ فنی سه شورای عالی شهرسازی و معماری، مورد رصد و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس به کلیه مراجع ذیربط اعلام می‌شود. 

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف