مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه خراسان شمالی

شماره138104/300                                                                   1399/10/14

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1398/3/20 خود، طرح جامع ناحیه خراسان شمالی مصوب جلسه مورخ 1393/7/5 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی را مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را جهت بررسی و بروزآوری مطالعات و پیشنهادات طرح در محورهای شش‌گانه مذکور در اعلام مصوبه شماره 53907/300 مورخ 1398/4/18 به کمیته فنی 5 عودت و مقرر نمود نظر کمیته مذکور به عنوان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شود. لذا در اجرای تکلیف مقرر در مصوبه شورای عالی به پیوست صورتجلسه مورخ 1399/3/21 کمیته فنی طرح‌های فرادست (کمیته5) به عنوان نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می‌گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستورفرمایید در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مدارک، نقشه‌ها و ضوابط طرح پس از اصلاح براساس نظر شورای عالی ظرف مدت تعیین شده جهت ابلاغ به مراجع ذیربط در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف