مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تغییر کاربری و الحاق به محدوده طرح جامع شهر دوگنبدان (جهت طرح اقدام ملی مسکن)

شماره91461/300                                                                       1399/7/15

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد

کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در  مورخ  1399/7/2 موضوع «مغایرت تغییر کاربری و الحاق به محدوده طرح جامع شهر دوگنبدان (جهت طرح اقدام ملی مسکن)»، مصوب مورخ 1399/2/24 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد را مورد بررسی قرار داده و با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تأمین اراضی طرح اقدام ملی مسکن با اعمال اصلاحات زیر موافقت نمود لذا در اجرای اختیار مصرح در بند 1 مصوبه مورخ 1399/6/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مراتب به عنوان نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت استحضار اعلام می‌گردد.

1ـ با تغییر کاربری 2/6 هکتار از اراضی دولتی از «طبیعی» به «مسکونی» جهت تأمین زمین مورد نیاز طرح اقدام ملی مسکن موافقت گردید.

2ـ با الحاق به محدوده 4/2 هکتار اراضی دولتی واقع در حریم شهر در بخش غربی شهر با حذف حریم و بستر مسیل متداخل با اراضی (مطابق اعلام نظر شرکت آب منطقه‌ای استان) موافقت گردید.

مراتب جهت استحضار و صدوردستورانعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستورفرمایید در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، نقشه محدوده نهایی طرح جامع  پس ازاصلاح به شرح فوق ظرف مدت حداکثر دوماه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط دراختیار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد .

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف