مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سیاست‌های طرح تفصیلی محدوده حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ (ع)

شماره138110/300                                                                   1399/10/14

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ 99/8/5 پیرو مصوبه مورخ 94/4/22 خود درخصوص طرح تفصیلی بافت تاریخی شیراز، طرح تفصیلی محدوده پیرامون حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) را با تمرکز برنحوه ساماندهی فضای مابین حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) وحرم مطهرحضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) بررسی وضمن اعلام سیاست‌ها به شرح زیر، مقررنمود پیشنهادهای ارائه شده درخصوص نحوه ساماندهی فضای مابین دوحرم مطهر، طی بازدید میدانی باحضورنمایندگان تولیت دو آستان مقدس، استانداری محترم استان فارس و اعضا منتخب شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی مجدد شده ونتیجه جهت تصمیم‌گیری درجلسه آتی شورای عالی ارائه شود.

1. توجه توأمان به تأمین نیازهای توسعه دو حرم مطهر برای فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی و خدمات زائران، حفاظت از بناها و بافت واجد ارزش تاریخی و فرهنگی و الزامات کارکردی محدوده پیرامون حرم مطهر شاهچراغ به عنوان بخشی از مرکز تاریخی شهر شیراز

2. ساماندهی تخریب‌های موجود، پرهیز از تخریب بافت شهری مابین دو حرم مطهر و جابجایی جمعیت مجاوران و ساکنان محدوده، ضمن تأکید بر پیوستگی حرم‌های مطهر با بافت شهری پیرامون

3. تأمین فضای‌شهری مابین دو حرم مطهر با توجه به‌نسبت مکانی دو حرم (عدم همراستایی دو حرم و توجه به این واقعیت که اتصال هم راستا سبب تخریب گسترده بافت شهری می‌شود)

4. ایجادفضای شهری بمنظور تسهیل و ارتقاء کیفیت تشرف زائران مابین دوحرم مطهر، ازطریق ایجاد بدنه‌های متناسب با روحیه کلی مذهبی و فرهنگی و استقرار کاربری‌ها و فعالیت‌های مکمل زیارت و تشرف با تأکید بر بهره‌برداری متناسب از بناهای ثبتی و واجد ارزش

5. ارتقاء کیفیت زندگی و سرزندگی اجتماعی ـ اقتصادی دربافت شهری مابین دوحرم مطهر، باتوجه به ظرفیت‌های موجود، ظرفیت‌سازی مبتنی بر مزیت‌های بافت تاریخی و تأمین خدمات پشتیبان سکونت

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف