مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق 63 هکتار از اراضی دولتی مجاور شهرک قدس شهر قم به محدوده شهر جهت اقدام ملی تولید مسکن

شماره108942/300                                                                     1399/8/20

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ 1399/08/05 خود موضوع مغایرت اساسی «الحاق 63 هکتار از اراضی دولتی به محدوده جهت تأمین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی تولید مسکن» در مجاورت شرقی منطقه موسوم به شهرک قدس شهر قم به‌منظور اختصاص به مشمولین واجد شرایط از نیروهای مسلح مصوب مورخ 1399/02/27 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مورد بررسی قرارداد و با الحاق اراضی مذکور با ظرفیت جمعیت‌پذیری 18700 نفر به محدوده شهر قم موافقت نمود. ضروریست در سهم‌بندی واحدهای احداثی علاوه بر مشمولین واجد شرایط نیروهای مسلح در چهارچوب تفاهم فی مابین وزارتین راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مشمولین واجد شرایط از سایر اقشار شهر قم نیز مدنظر قرار گیرند.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستورفرمایید در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مدارک و نقشه‌ها ظرف مدت دو ماه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف