مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق 43 هکتار به محدوده طرح جامع شهر سراوان (جهت طرح اقدام ملی مسکن)

شماره92679/300                                                                       1399/7/16

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورخ 1399/7/2 موضوع «مغایرت الحاق 43 هکتار به محدوده طرح جامع شهر سراوان (جهت طرح اقدام ملی مسکن)»، مصوب مورخ 1399/5/6 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار داد و با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق اراضی مذکور با کاربری مسکونی (با تأمین خدمات) جهت تأمین اراضی طرح اقدام ملی مسکن با اعمال اصلاحات زیر موافقت نمود لذا در اجرای اختیار مصرح در بند 1 مصوبه مورخ1399/6/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مراتب به عنوان نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت استحضار اعلام میگردد.

1ـ با عنایت به تداخل محدوده اراضی با حریم و بستر قنوات شهر (به عنوان بخشی از پرونده ثبت قنات ایرانی در آثار میراث جهانی یونسکو)، مقرر گردید حریم و بستر قنوات مذکور مطابق اعلام نظر اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از اراضی الحاقی کسر گردد.

2ـ طرح آماده‌سازی اراضی الحاقی با تأمین حداقل 25 درصد از اراضی برای تأمین خدمات و 25 درصد سهم معابر تهیه و به تأیید مراجع ذیربط برسد.

3ـ با عنایت به لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت مقابله با سیلاب، مطالعات و نقشه مربوط به نحوه هدایت آبهای سطحی تهیه گردد.

4ـ با عنایت به مجاورت اراضی الحاقی با مراکز خطرزای شهری (جایگاه توزیع سوخت) در بخش جنوبی تدابیر حفاظتی لازم در قالب نقشه تفکیکی اراضی اتخاذ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، نقشه محدوده نهایی طرح جامع پس ازاصلاح به‌شرح فوق ظرف مدت حداکثر دوماه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد .

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف