مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون هماهنگی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی در تعیین محدوده و تهیه طرح جامع مناطق آزاد و ویژه

شماره132216/300                                                                     1399/10/3

مدیرکل محترم دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1399/06/24، ضمن استماع گزارش «تحلیل کارکرد و جایگاه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در نظام برنامه‌ریزی توسعه فضایی»، پیشنهاد ارائه شده مبنی بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را تأیید و مقرر نمود مباحث مشترک حول محورهای زیر در یک کمیته تخصصی مشترک متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  مطرح و برای اخذ تصمیم به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیشنهاد شود :

1ـ نحوه رعایت احکام و اسناد طرحهای فرادست مصوب نظیر طرح‌های کالبدی منطقه ای، توسعه و عمران ناحیه‌ای، طرح‌های مجموعه شهری  در تعیین محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بررسی و تصویب طرح جامع این مناطق.

2ـ تدوین ضمانت‌های اجرایی انطباق و تبعیت طرح جامع مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با طرح‌های توسعه و عمران فرادست و اخذ تأییدیه رسمی انطباق از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران؛

3ـ نحوه بررسی و تصویب طرح جامع و تفصیلی نقاط شهری و روستایی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی؛

4ـ هماهنگی ساختارها و فرایندهای مدیریتی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با مدیریت دستگاه‌های بخشی و مدیریت‌های منطقه‌ای و محلی؛

5 ـ انطباق طرح‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با پروژه‌های حوزه راه (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی).

مراتب جهت استحضار، پیگیری، اقدام در اسرع وقت و انعکاس نتیجه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف