پیشنهاد اصلاح مصوبه های مربوط به نحوه ابلاغ اعتبار موضوع بند (هـ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1398 کل کشور

وزارت نیرو به منظور امکان واگذاری اعتبارات مندرج در بند (هـ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1398 کل کشور جهت خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی به زیرمجموعه، خواستار اصلاح مصوبه های دولت درخصوص نحوه ابلاغ اعتبارات مذکور شده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب بند (هـ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، به دولت اجازه داده می ‌شود مبلغ دو میلیارد و 375 میلیون یورو از منابع ورودی سال 1398 صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برای اجرای طرح های مربوط به مصرف برساند.

با توجه به مصوبه های هیئت وزیران درخصوص نحوه ابلاغ اعتبار موضوع بند (هـ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی در سال جاری، مبلغ 11 هزار و 200 میلیارد ریال به استناد تبصره (14) قانون بودجه سال جاری از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان سایر منابع به وزارت نیرو اختصاص یافته است.

بر این اساس، وزارت نیرو به دولت پیشنهاد داده امکان واگذاری اعتبارات یاد شده به زیرمجموعه براساس مفاد ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور، همانند اعتبارات بند (هـ) تبصره (4) قانون بودجه سال 98 کل کشور (صندوق توسعه ملی) برای اعتبارات فوق نیز لحاظ گردد.

لازم به ذکر است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون فرآیند بررسی و تصمیم گیری خود را در کمیسیون اقتصاد دولت طی می کند

پیشنهاد اصلاح مصوبه های مربوط به نحوه ابلاغ اعتبار موضوع بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشورdownlod