تصویبنامه درخصوص مجازبودن وزارت دادگستری نسبت به مذاکره پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجازبودن وزارت دادگستری نسبت به مذاکره پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/04 هیات وزیران درخصوص "مجازبودن وزارت دادگستری نسبت به مذاکره پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک" طی نامه شماره 722 مورخ 1400/01/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تصویبنامه درخصوص مجازبودن و زارت دادگستری نسبت به مذاکره پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیکdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف