رأی شورای عالی ثبت مبنی بر عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده ولیکن وصول مطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد

شماره5651                                                                              1399/11/26

موضوع: بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.

معترض‌عنه: رأی شماره‌های 8000337 هیأت نظارت استان کرمان و 13979 و14518 هیأت نظارت استان اصفهان

شرح پرونده: کرمان

حسب گزارش اداره اجرای کرمان پرونده اجرایی کلاسه شماره 9400290 له بانک ملت علیه شرکت مجتمع فنی و مهندسی توسکا مهرنوین کرمان (وام گیرنده) و آقایان رضا قابلی و عیسی نصیری و خانم بتول کرانی (راهنین) درخصوص اسناد رهنی شماره 172423 مورخ 17‏/4‏/1393 و 174622 مورخ 6‏/8‏/1393 تنظیمی دفترخانه 2 کرمان موضوع وثیقه پلاک‌های 1101 فرعی از 10 اصلی و 927 فرعی از 5 اصلی و 3383 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 4 کرمان با موضوع لازم‌الاجرا به مبلغ 536‏/520‏/824‏/39 ریال تشکیل و اوراق اجرایی در تاریخ 24‏/6‏/1397 و به آقای رضا قابلی و خانم بتول کرانی ابلاغ قانونی گردیده و به آقای عیسی نصیری‌پور در روزنامه مورخ 3‏/9‏/1397 و به شرکت فنی مهندسی توسکا مهرنوین در تاریخ 3‏/10‏/1397 ابلاغ گردیده است و صحت ابلاغ‌ها مورد تأیید قرار گرفته است و در مهلت قانونی بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده و بستانکار طی نامه وارده به شماره 9705413 مورخ 15‏/10‏/1397 درخواست کارشناسی پلاکهای مورد وثیقه را نموده است که ارزیابی انجام و وفق ماده 101 آیین‌نامه اجرا ابلاغ شده و بانک بستانکار طی نامه وارده به 9805413 مورخ 25‏/4‏/1398 به‌گزارش ارزیابی اعتراض نموده لذا هیأت سه نفره به قید قرعه انتخاب گردیده و سپس بانک ملت طی نامه وارده به شماره 99006768 مورخ 29‏/4‏/1399 اعلام نموده کلیه طلب بانک وصول گردیده و درخواست فک رهن و مختومه نمودن پرونده را نموده است که پس از دریافت حقوق دولتی نامه فک رهن طی نامه شماره 1399001450 مورخ 20‏/5‏/1399 به دفتر اسناد رسمی دو کرمان ارسال گردیده و بدهکار طی مشروحه وارده به شماره 99008419 مورخ 19‏/5‏/1399 به علمیات اجرایی و حقوق دولتی  اخذ شده اعتراض نموده لذا رأی ماده 169 آیین‌نامه اجرا بدین شرح صادر گردیده است: (با توجه به مراتب فوق و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده و با توجه به بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین با عنایت به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7‏/99‏/233 مورخ 13‏/3‏/1399 که اسناد رهنی را نیز مشمول بند پ ماده 117 لحاظ نموده لذا اعتراض بدهکار را وارد و رأی بر عدم تعلق حقوق دولتی صادر می‌گردد.) پس از ابلاغ رأی حسابدار اداره اجرا در بقاء مهلت قانونی طی نامه وارده به شماره 99010936 مورخ 24‏/6‏/99 به رأی صادره اعتراض نموده است. اداره اجرای کرمان با اعلام مراتب فوق و ضمن گواهی صحت ابلاغ‌ها و وصول اعتراض در مهلت قانونی، خواستار طرح پرونده در هیأت نظارت شده است و کارشناس ثبت استان نیز طی گزارش شماره 139918419618000389 صراحتاً مراتب را تائید و مطابق بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در هیأت اعلام نموده است لذا پرونده در جلسه فوق مطرح و اعضاء هیأت پس از بررسی و قرائت اوراق آن و تبادل نظر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نمایند. با توجه به محتویات پرونده کلاسه شماره 9400390 و با عنایت به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نیز مستفاد از بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه نتیجتاً رأی رئیس اداره اجرای کرمان تائید می‌گردد.

اصفهان:

نسبت به گزارش شماره 45420 ـ 31‏/3‏/99 ادراه ثبت اسناد و املاک لنجان و ضمائم مربوط به پرونده اجرایی کلاسه 9700174 موضوع پرونده کلاسه 6220 مبنی بر اینکه پرونده اجرائی کلاسه 9700174 به استناد سند رهنی شماره 23835 ـ 10‏/6‏/1394 دفتر 188 زرین شهر له مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان و چهارمحال و بختیاری علیه صغری عزیزی ملک آبادی (وام گیرنده و راهن) تشکیل و اجرائیه صادره در تاریخ 22‏/3‏/1397 به مدیون نامبرده ابلاغ و صحت آن تأیید گردیده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت  است از پلاک ثبتی 106‏/19 بخش 9 ثبت اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار طی وارده شماره 139805002139008130 ـ 29‏/8‏/1398 وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است. اخطاریه پرداخت نیمعشر اجرائی برأی مدیون و بستانکار صادر گردید. بستانکار طی وارده 139905002129001140 با اشاره به اینکه مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیمعشر اجرائی می‌باشد خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیمعشر اجرائی گردید. همچنین مدیون طی وارده 139905002129001141 با تقدیم 2 برگ تصویر مدارک و اشاره به اینکه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد و استناد به بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395 و غیره ضمن اعتراض، تقاضای معافیت از پرداخت نیمعشر اجرائی را نموده است. مراتب در اجرای ماده 169 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی به ریاست محترم اداره گزارش و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند: با بررسی  سوابق پرونده اجرائی کلاسه 9700174 و در اجرای ماده 167 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387 درخصوص درخواست صغری عزیزی ملک آبادی مبنی بر تقاضای معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرائی باتوجه مفاد گزارش شماره 139904902129000425 ـ 20‏/2‏/1399 واحد اجرا و با توجه به اینکه پرونده موصوف که اجرائیه علیه آن صادر گردیه منشاء آن سند رهنی می‌باشد و موارد بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد رهنی نمی‌باشد و راجع به  اسناد ذمه‌ای می‌باشد، بنابراین خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام‌گیرنده و راهن) با توجه به اینکه قبل از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده نسبت به پرداخت و تسویه بدهی خود اقدام نموده است، به استناد تبصره 2 ماده 158 آیین‌نامه اجرا می‌بایستی نسبت به پرداخت 5‏/2 درصد حق اجرا اقدام نماید لذا درخصوص تقاضای نامبرده برای معافیت از حق اجرا و اعتراض وی به اخطاریه پرداخت حق اجرا، رأی به رد اعتراض راهن صادر می‌گردد. هیأت نظارت ثبت  کل استان اصفهان مرکب از امضاکنندگان ذیل در جلسه روز چهارشنبه مورخ 4‏/4‏/1399 پس از ملاحظه و بررسی پرونده و مشاوره لازم به اتفاق چنین رأی می‌دهد:

رأی هیأت نظارت: نظر به اینکه مدیریت شعبه بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره 23835 ـ 10‏/6‏/1394 دفترخانه 188 زرین شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام گیرنده و راهن) اقدام بصدور اجراییه نموده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت است از پلاک ثبتی 106‏/19 بخش 9 ثبت  اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار طی وارده شماره 139805002129008130 ـ 29‏/8‏/1398 وصول مطالب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شد ولی از طریق اداره ثبت هیچ گونه وجهی بابت طلب وصول نگردیده است. لذا هیأت نظارت با توجه به‌مراتب فوق و اعلام وصول طلب بستانکار و مستند به بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه رأی رئیس اداره ثبت مبنی بر عدم تعلق حقوق دولتی را صحیح تشخیص و آن را تأیید می‌نماید.

(رأی اصلاحی 14518 ـ 15‏/8‏/1399) پیرو رأی شماره 13979 ـ 4‏/4‏/1399 هیأت نظارت، مجدداً پرونده بررسی و مشخص گردید: نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره 23835 ـ 10‏/6‏/1394 دفترخانه 188 زرین‌شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک آبادی (وام‌گیرنده و راهن) اقدام بصدور اجراییه نموده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است سپس اخطاریه پرداخت نیم عشر اجرائی برأی مدیون و بستانکار صادر گردید. بستانکار طی نامه‌ای اعلام نمود مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیم عشر اجرایی می‌باشد و خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیم عشر اجرائی گردید و مدیون تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد. لذا هیأت نظارت با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد ذمه‌ای می‌باشد در صورتیکه اجراییه صادره به استناد سند رهنی صادر و اموالی از مدیون بازداشت نگردیده و مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول می‌گردد و رأی رئیس اداره ثبت لنجان مبنی بر رد اعتراض راهن (مبنی بر پرداخت دو و نیم درصد حق‌الاجرا) مستند به تبصره 2 ماده 158 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 11‏/6‏/1387 را صحیح تشخیص و آن را تأیید و استوار می نماید و رأی 4013979‏/4‏/1399 به شرح فوق اصلاح می‌گردد.

این رأی با استناد به بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت صادر گردید و قطعی است.

نظریه رئیس ثبت کرمان:

(با توجه به مراتب فوق و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده و با توجه به بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین با عنایت به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به‌شماره 7‏/99‏/233 مورخ 13‏/3‏/1399 که اسناد رهنی را نیز مشمول بند پ ماده 117 لحاظ نموده لذا اعتراض بدهکار را وارد و رأی بر عدم تعلق حقوق دولتی صادر می‌گردد.)

نظریه رئیس ثبت اصفهان:

با بررسی  سوابق پرونده اجرائی کلاسه 9700174 و در اجرای ماده 167 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387 درخصوص درخواست صغری عزیزی ملک‌آبادی مبنی بر تقاضای معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرائی با توجه مفاد گزارش شماره 139904902129000425 ـ 20‏/2‏/1399 واحد اجرا و با توجه به اینکه پرونده موصوف که اجرائیه علیه آن صادر گردیه منشاء آن سند رهنی می‌باشد و موارد بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد رهنی نمی‌باشد.

رأی هیأت نظارت:

نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره 23845 ـ 1394/6/10 دفتر 188 زرین شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام گیرنده و راهن) اقدام بصدور اجرائیه نموده است پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت است از پلاک ثبتی 19/106 بخش 9 ثبت اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه بستانکار طی وارده شماره 139805002129008130 ـ 1398/8/29 وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شد ولی از طریق اداره ثبت هیچ‌گونه وجهی بابت طلب وصول نگردیده است لذا هیأت نظارت با توجه به مراتب فوق و اعلام وصول طلب بستانکار و مستند به بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه رأی رئیس اداره ثبت مبنی بر عدم تعلق حقوق دولتی را صحیح تشخیص و آن را تأیید می‌نماید.

رأی اصلاحی 14518 ـ 1399/8/15:

پیرو رأی 13979 ـ  99/4 هیأت نظارت مجدداً پرونده بررسی و مشخص گردید: نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره 23835 ـ 94/10 دفترخانه 188 زرین‌شهر علیه خانم صغری عزیزی‌ملک‌آبادی (وام گیرنده و راهن) اقدام بصدور اجراییه نموده است پس از ارزیابی مورد وثیقه و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است سپس اخطار به پرداخت نیم‌ عشر اجرائی برأی مدیون و بستانکار صادر گردید بستانکار طی نامه‌ای اعلام نمود مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیم عشر اجرایی می‌باشد و خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیم عشر اجرایی گردید و مدیون تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد لذا هیأت نظارت با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه ناظر به‌اسناد ذمه‌ای می‌باشد در صورتیکه اجرائیه صادره به استناد سند رهنی صادر و اموالی از مدیون بازداشت نگردیده و مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول میگردد و رأی رئیس اداره ثبت لنجان مبنی بر رد اعتراض راهن (مبنی بر پرداخت دو و نیم درصد حق‌الاجراء) مستند به تبصره 2 ماده 158 آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1387/6/11 را صحیح تشخیص و آن را تائید و استوار می‌نماید و رأی 1399/4/4013979 بشرح فوق اصلاح می‌گردد.

به تاریخ 1399/11/26 جلسه شورأی عالی ثبت با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاروه نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید:

رأی شورأی عالی ثبت:

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بصورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر ولیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره 800033 مورخ 1398/10/7 هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

     دکتر حمیدرضا آدابی                 غلامرضا انصاری                     مهدی اقبال معاون شعبه 5 دیوانعالی کشور       مستشار شعبه 1 دیوانعالی کشور      معاون امور اسناد  

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط