تصویبنامه درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال 1400

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال 1400 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/11 هیات وزیران درخصوص "تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال 1400" طی نامه شماره 5729 مورخ 1400/01/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیئت‌ وزیران در جلسه 11/1/1400 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شوراي­عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب سال 1395- تصويب کرد:

1- تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خیریه و موقوفه در سال 1400 به شرح زیر تعيين می‌شود:

الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپايي خیریه و موقوفه:

ردیف

شرح خدمات

تعرفه (ریال) درصورت  عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت

تعرفه (ریال)

در برنامه نسخه الکترونیک سلامت

1

پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار

000ر251

000ر296

2

پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال

000ر421

000ر498

3

پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال

000ر505

000ر598

4

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان فوق تخصص،
دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی
هفت و بالای هفت سال

000ر507

000ر599

5

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال

000ر608

000ر719

6

پزشکان متخصص روان‌پزشکی

000ر532

000ر629

7

پزشكان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی

000ر635

000ر750

8

كارشناس ارشد پروانه‌دار

000ر216

000ر255

9

كارشناس پروانه‌دار

000ر163

000ر192

 

 

 

تبصره 2- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتي مي‌توانند از تعرفه‌هاي مذكور استفاده نمايند كه عنوان مربوط در پروانه مطب آن‌ها درج شده باشد.

تبصره 3- كارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتي ميتوانند از تعرفه‌هاي كارشناسي ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمايند كه كارشناسي ارشد يا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آن‌ها مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد.

تبصره 4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (15%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب- ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني:

1- ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و بیست و هشت هزار (000ر528) ریال محاسبه می‌شود.

2- ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (7) و (8)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هفتاد و هفت هزار (000ر277) ریال محاسبه می‌‌شود.

3- ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و بیست و نه هزار (000ر329) ریال محاسبه می شود.

4- ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و چهل و نه هزار (000ر549) ریال محاسبه می‌شود.

5- ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (7) و (8)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و سی و یک هزار (000ر331) ریال محاسبه می‌‌شود.

6- ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی سیصد و سی و نه هزار (000ر339) ریال محاسبه می‌شود.

7- ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی یکصد و هشتاد و یک هزار (000ر181) ریال محاسبه می‌شود.

پ- سقف تعرفه های هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان‌هاي بخش خیریه و موقوفه در سال 1400، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف

نوع تخت

درجه اعتباربخشی بیمارستان

یک

دو

سه

چهار

1

اتاق یک تختی

000ر395ر11

000ر116ر9

000ر835ر6

000ر558ر4

2

اتاق دو تختی

000ر555ر8

000ر843ر6

000ر132ر5

000ر423ر3

3

اتاق سه تختی و بیشتر

000ر695ر5

000ر557ر4

000ر418ر3

000ر278ر2

4

هزينه همراه

000ر284ر1

000ر027ر1

000ر771

000ر514

5

بخش نوزادان سالم

000ر860ر2

000ر287ر2

000ر716ر1

000ر144ر1

6

بخش نوزادان بیمار سطح دوم

000ر695ر5

000ر557ر4

000ر418ر3

000ر278ر2

7

بخش بیماران روانی

000ر695ر5

000ر557ر4

000ر418ر3

000ر278ر2

8

بخش بیماران سوختگی

000ر088ر15

000ر072ر12

000ر053ر9

000ر036ر6

9

بخش مراقبت بینابینی (Intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU)

000ر915ر9

000ر933ر7

000ر950ر5

000ر965ر3

10

بخش مراقبت‌های ویژه قلبی

000ر915ر9

000ر933ر7

000ر950ر5

000ر965ر3

11

بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قلبی

000ر777ر7

000ر222ر6

000ر666ر4

000ر111ر3

12

بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه

000ر830ر19

000ر865ر15

000ر898ر11

000ر933ر7

13

بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی

000ر795ر21

000ر436ر17

000ر078ر13

000ر718ر8

 

تبصره- به بیمارستان‌های درجه یک مشمول این تصویب‌نامه اجازه داده می شود، حداکثر تا ده درصد (10%) تخت­های خود را براساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش­های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش­های مربوط اداره نمایند.

2- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال 1400 به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف– معادل نود درصد (90 %) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب– معادل هفتاد درصد (70 %) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

3- دریافت تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب­نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره­برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

4- این تصویب‌نامه از اول فروردین ماه سال 1400 لازم‌الاجرا است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف