تصویبنامه درخصوص تعرفه خدمات دندان پزشکی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعرفه خدمات دندان پزشکی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/11 هیات وزیران درخصوص "تعرفه خدمات دندان پزشکی" طی نامه شماره 5739 مورخ 1400/01/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیئت‌ وزیران در جلسه 11/1/1400 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شوراي­عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب سال 1395- تصويب کرد:

تعرفه خدمات دندان­پزشکی، موضوع تصویب نامه شماره 98224/ت58139هـ مورخ 1/9/1399، به شرح زیر اصلاح می­شود:

1- متون زیر به عنوان تبصره­های (9)، (10)، (11) و (12) به بند (1) الحاق می‌شود:

تبصره 9- در صورت استفاده از تجهیزات تخصصی ویژه مانند ریزبین (میکروسکوپ) و تجهیزات لیزر در حین ارایه خدمات تخصصی به فرد مراجعه­کننده، بیست درصد (20%) به ارزش نسبی خدمت مربوط (جز حرفه‌ای و فنی) اضافه می‌شود. این تبصره برای کلیه خدماتی که در شرح کد به استفاده از این فناوری‌ها به طور شفاف اشاره شده است و همچنین برای اعمالی که طی آنها به طور معمول باید از این تجهیزات استفاده شود و این فناوری‌ها جزئی از فرایند معمول ارایه آن خدمت محسوب می‌شوند، قابل گزارش و محاسبه نیست. در صورتی که به هر دلیل بیش از یک مورد از این تجهیزات تخصصی استفاده شود، این تبصره تنها یک بار قابل گزارش و اخذ خواهد بود. جزئیات استفاده از این تبصره در دستورالعمل رسیدگی به اسناد توسط دبیرخانه شورای­عالی بیمه سلامت کشور ابلاغ می­شود.

تبصره 10- در صورتی که بیماران به دلیل درمان ناقص یا اشتباه در گذشته نیازمند درمان مجدد باشند، برای مرتبه دوم یا بیشتر سی درصد (30%) به جزء حرفه‌ای خدمت همان کد اضافه می­شود. جزئیات استفاده از این تبصره در دستورالعمل رسیدگی به اسناد توسط دبیرخانه شورای­عالی بیمه سلامت کشور ابلاغ می­شود.

تبصره 11- در شرایط زیر، پنجاه درصد (50%) مبلغ جزء حرفه‌ای، به سرجمع مبلغ جزء حرفه‌ای خدمت مربوط اضافه و جزئیات استفاده از این تبصره در دستورالعمل رسیدگی به اسناد توسط دبیرخانه شورای­عالی بیمه سلامت کشور ابلاغ می­شود:

الف- درمان بیماران داراي دندان نهفته که به نمایان­سازی دندان (اکسپوژر) از طریق جراحی نیاز دارند (به ازاي هر دندان).

ب- در مواردي که علاوه بر ارتودنسی جامع نیاز به اعمال نیرو به دندان (Force Eruption) وجود دارد (به ازاي هر دندان).

پ- استفاده از پیچ تیتانیوم )مینی اسکرو).

ت- در موارد فقدان دندان‌هاي تکیه‌گاه ( انکوریج) خلفی.

تبصره 12- در شرایط زیر، مبلغ جزء حرفه‌ای خدمت مذکور دو برابر خواهد بود و جزئیات استفاده از این تبصره در دستورالعمل رسیدگی به اسناد توسط دبیرخانه شورای­عالی بیمه سلامت کشور ابلاغ می­شود:

الف- بیماران نیازمند به درمان همزمان ارتودنسی و جراحی ( ارتوسرجري).

ب- بیماران داراي شکاف کام یا نشانگان (سندرم­هاي) مادرزادي مثل کلیدوکرانیال دیسپلازیا و آملوژنزیس ایمپرفکتا.

5- ردیف­های (208)، (209)، (211)، (218) و (236) جدول پیوست موضوع بند (1) تصویب­نامه مذکور حذف و ردیف­های (62)، (101)، (210)، (233) و (235) به شرح جدول زیر اصلاح و شماره ردیف­ها به ترتیب اصلاح می­شود:

ردیف

کد ملی

شرح خدمت

طبقه‌بندی خدمت

جزء حرفه­ای

جزء فنی

جزء مواد و لوازم مصرفی

62

D2983

ترمیم ونیر، که به دلیل شکست ماده ترمیم، ضرورت پیدا کرده است

ترمیمی/سایر خدمات ترمیمی

14.4

4.63

19.75

101

D4346

جرم گیری در حضور التهاب متوسط یا شدید عمومی_ تمام دهان پس از بررسی دهانی

پریودانتیکس/درمان های غیر جراحی پریو دنتال

9

5

4.6

210

D8680

ریتنشن ارتودنتیک (برداشت دستگاه ها، ساخت و جایگذاری ریتینرها؛ ثابت و متحرک)

ارتودانتیکس/سایر خدمات ارتودنسی

8.4

5.56

2.42

233

D8670

ویزیت دوره ای درمان ارتودنسی (یک یا هر دو فک)

ارتودانتیکس/سایر خدمات ارتودنسی

2.7

1.16

2.42

235

D8681

تنظیم ریتینر دستگاه ارتودنسی متحرک

ارتودانتیکس/سایر خدمات ارتودنسی

3.25

4.63

2.42

 

6- با اصلاحات بند (5) فوق، ردیف­های زیر به عنوان ردیف­های (237) تا (267) مطابق جدول زیر
به تعرفه­های خدمات دندان­پزشکی اضافه می­شوند:

ردیف

کد ملی

شرح خدمت

طبقه‌بندی خدمت

جزء حرفه ای

جزء فنی

جزء مواد و لوازم مصرفی

237

3221D

پاکسازی کانال پالپی-دندان‌های شیری و دایمی- دبريدمان پالپی كه به منظور رفع درد حاد در ابتدای درمان معمول ريشه دندان استفاده می‌شود. اگر درمان ریشه در همان روز تکمیل شود نباید از این پروسه استفاده شود.

اندو دانتیکس/پالپوتومی

3

2.73

9.97

238

7287D

نمونه برداري سيتولوژيك اكسفوليه exfoliative cytological sample collection- برای نمونه برداري سيتولوژيك غيرترانس اپيتليال استفاده مي‌شود. نحوه نمونه برداري به وسیله خراشیدن ملایم و آرام مخاط دهان است.

جراحی دهان، فک وصورت/سایر درمان­های جراحی

2.2

1.85

2.37

239

7288D

بيوپسي تراشیدنی (brush biopsy) برای جمع­آوری سلول‌های دهانی پراکنده ترانس اپيتليال به وسیله تراش چرخشی مخاط دهان. (، براي جمع­آوری نمونه ترانس اپي تليال)

جراحی دهان، فک وصورت/سایر درمان­های جراحی

2.5

1.85

2.37

240

7410D

اکسیژن ضایعه خوش خیم تا cm1.25

جراحی دهان، فک وصورت/اکسیژن ضایعات بافت نرم با جراحی

5

7.5

5.88

241

7411D

اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگتر از cm 1.25

جراحی دهان، فک وصورت/اکسیژن ضایعات بافت نرم با جراحی

8.5

7.5

5.88

242

7413D

اکسیژن ضایعه بدخیم تا cm1.25

جراحی دهان، فک وصورت/اکسیژن ضایعات بافت نرم با جراحی

10

7.5

5.88

243

7414D

اکسیژن ضایعه بدخیم بزرگتر از cm 1.25

جراحی دهان، فک وصورت/اکسیژن ضایعات بافت نرم با جراحی

14.1

7.5

5.88

244

7963D

فرنوپلاستي-اِکسیژن فرنوم به همراه حذف یا جاگذاری مجدد عضله نابجا و كاربرد Z-پلاستي یا دیگر روش‌های بستن فلپ موضعی.

جراحی دهان، فک وصورت/سایر درمان های ترمیم بافتی

7.1

4.82

5.81

245

7970D

اِکسیژن بافت هایپرپلاستیک-به ازاء هر قوس فکی

جراحی دهان، فک وصورت/سایر درمان های ترمیم بافتی

8

4.82

5.81

246

7971D

اکسیژن لثه پري كرونال-خارج کردن بافت‌های التهابی یا (هایپرتروفیك) پيرامون دندان نهفته يا نيمه نهفته به روش جراحي

جراحی دهان، فک وصورت/سایر درمان های ترمیم بافتی

3.4

4.82

5.81

247

0460D

تست حیات پالپ

تشخیصی/معاینات وآزمایشات

0.8

1.54

1.1

248

0470D

کست تشخیصی

تشخیصی/معاینات وآزمایشات

1.25

4.82

2.22

249

4267D

رژنراسيون هدایت­شده بافتی-barrier غیرقابل جذب، به ازای هر موضع-این پروسه شامل موارد زیر نمی‌شود:فلپ ورودی و بستن آن، دبریدمان و پاکسازی زخم، کانتورینگ سطح استخوان، جایگذاری مواد پیوندی استخوان و قرار دادن مواد بیولوژیک جهت رژنراسیون استخوانیاین پروسه درمانی برای نقص‌های پریودنتال و فضای اطراف ایمپلنت کاربرد دارد.(شامل برداشت مامبران می‌شود)

پریودانتیکس/خدمات جراحی

 

16

1.82

7.37

250

5221D

دنچر فوری پارسیل ماگزیلا با بیس رزینی(شامل کلاسپ، رست و دندان معمولی) -فقط شامل پیگیری (فالوآپ) محدود می‌شود؛ ري لاين و ري بيس يا ساخت دنچر جدید آتي را در بر نمي‌گيرد.

پروتزهای دندانی، متحرک/ دنچر پارسیل (شامل خدمات معمول پس از تحویل)

17

4.82

2.22

251

5222D

دنچر فوری پارسیل مندیبولار با بیس رزینی(شامل کلاسپ، رست و دندان معمولی)- فقط شامل پیگیری (فالوآپ) محدود می‌شود؛ ري لاين و ري بيس يا ساخت دنچر جدید آتي را در بر نمي‌گيرد.

پروتزهای دندانی، متحرک/ دنچر پارسیل (شامل خدمات معمول پس از تحویل)

17.7

4.82

2.22

252

6068D

پایه بریج ایمپلنت- ریتینر متکی بر ایمپلنت برای بریج سرامیکی

ایمپلنت/ریتیتر پروتز پارسیل ثابت متکی بر  اباتمنت

17.8

11

7.40

253

6070D

پایه بریج ایمپلنت- ریتینر متکی بر ایمپلنت برای بریج PFM بیس متال

ایمپلنت/ریتیتر پروتز پارسیل ثابت متکی بر  اباتمنت

17.7

12.2

7.40

254

6071D

پایه بریج ایمپلنت- ریتینر متکی بر ایمپلنت

ایمپلنت/ریتیتر پروتز پارسیل ثابت متکی بر  اباتمنت

18.5

11.64

7.40

255

2954D

پست و کور پیش ساخته علاوه بر روکش- اضافه بر پروسه تهيه روكش،کور اطراف پست پیش ساخته، ساخته می‌شود. این درمان شامل ماده کور هم می‌شود.

ترمیمی/سایر خدمات ترمیمی

5

4.63

19.75

256

2957D

درآوردن پست-باید همراه D2954 استفاده شود.

ترمیمی/سایر خدمات ترمیمی

3.5

4.63

0

257

0160D

معاينه كامل و جزء به جزء دهان-مشكل محور(فقط متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت)

تشخیصی/معاینات داخل دهانی

1.8

2.32

3.9

258

1110D

پروفيلاكسي-بزرگسال

پیشگیری/ پروفیلاکسی دندانی

1.5

1.85

1.7

259

0999D

معاینه و تشخیص ضایعات پاتولوژیک دهان (بافت سخت یا نرم)

تشخیصی/آزمایشگاه آسیب شناسی دهان

3.2

2.73

5.7

260

0431D

تست پيش تشخيصي تكميلي که به ردیابی ناهنجاری های مخاطی شامل ضایعات پیش بدخیم و بدخیم کمک می کند. شامل پروسه سیتولوژی یا بیوپسی نمی شود.

تشخیصی/معاینات وآزمایشات

1.1

3.15

5.7

261

4999D

تزریق داخل ضایعه

پریودانتیکس/سایر خدمات پریودنتال

5

2.73

8.3

262

5991D

استنت برای بیماریهای وزیکولوبولوز

پروتزهای ماگزیلو فاشیال(فک وصورت)/حامل ها

2.7

6.98

8

263

7465D

تخریب ضایعات به روش فیزیکی یا شیمیایی شامل استفاده ار کرایو، لیزر یا الکترسرجری

جراحی دهان، فک وصورت/اکسیژن ضایعات بافت نرم با جراحی

5.25

6.98

26

264

9130D

اختلال عملکردی مفصل گیجگا هی فکی_درمان  غیر تهاجمی و فیزیکی شامل ماساژ، دیاترمی، اولتراسونیک یا کاربرد سرما جهت تسکین درد التهابی و اسپاسم عضلانی

خدمات درمانی تکمیلی

0.6

6.98

2.16

265

5937D

اپلاينس تريسموس و ترک عادات دهانی

پروتزهای ماگزیلو فاشیال (فک وصورت)

9.1

5.47

3

266

0350D

تصویر 2 بعدی دهانی/صورتی فتوگرافیک که بصورت داخل
دهانی ای خارج دهانی تهیه شده است

تشخیصی/رادیو گرافی/تصویر برداری تشخیصی

1

3

8.5

267

0351D

تصاویر فتوگرافیک سه بعدی

تشخیصی/رادیو گرافی/تصویر برداری تشخیصی

1.3

3

8.5

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف