تصویبنامه درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال 1400

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال 1400 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/11 هیات وزیران درخصوص "تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال 1400" طی نامه شماره 5741 مورخ 1400/01/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیئت‌ وزیران در جلسه 11/1/1400 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شوراي­عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب سال 1395- تصويب کرد:

1- تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومی غیردولتی در سال 1400 به شرح زیر تعيين می‌شود:

الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپايي عمومی غیردولتی برای پزشکان غیر تمام وقت در این بخش:            

ردیف

شرح خدمت

تعرفه (ریال) درصورت 
عدم اجرای

نسخه الکترونیک سلامت

تعرفه (ریال)

در برنامه نسخه الکترونیک سلامت

1

پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار

000ر217

000ر256

2

پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی
در علوم پایه (MD-PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال

000ر358

000ر423

3

پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال

000ر430

600ر507

4

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان فوق تخصص،
دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال

000ر433

000ر512

5

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال

000ر520

000ر614

6

پزشکان متخصص روان‌پزشکی

000ر455

000ر538

7

پزشكان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی

000ر519

000ر614

8

كارشناس ارشد پروانه‌دار

000ر187

000ر221

9

كارشناس پروانه‌دار

000ر162

000ر191

 

تبصره 1- کلیه ارایه‌کنندگان خدمات سلامت در بخش عمومی غیردولتی مکلف به نسخه نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک خواهند بود. سازمان نظام پزشکی با همکاری سایر اعضای شورای­عالی بیمه سلامت کشور، شرایط لازم جهت استقرار نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را فراهم خواهد نمود.

تبصره 2- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتي مي‌توانند از تعرفه‌هاي مذكور استفاده نمايند كه عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره 3- كارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتي ميتوانند از تعرفه‌هاي كارشناسي ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمايند كه كارشناسي ارشد يا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آن‌ها مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد.

تبصره 4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (15%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب- ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني:

1- ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و هجده هزار (000ر318) ریال محاسبه می‌شود.

2- ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (7) و (8)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و سی و چهار هزار (000ر234) ریال محاسبه می‌‌شود.

3- ضریب ریالی جزء حرفه­ای خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و بیست و نه هزار (000ر329) ریال محاسبه می­شود.

4- ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و شصت و پنج هزار (000ر365) ریال محاسبه می‌شود.

5- ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (7 و 8)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هشتاد و چهار هزار (000ر284) ریال محاسبه می‌شود.

6- ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و سی و نه هزار (000ر339) ریال محاسبه می‌شود.

7- ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل یکصد و هشتاد و یک هزار (000ر181) ریال محاسبه می‌شود.

پ- سقف تعرفه های هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان‌هاي بخش عمومی غیردولتی در سال 1400، به شرح جدول زیر است:

ردیف

نوع تخت

درجه اعتباربخشی بیمارستان

یک

دو

سه

چهار

1

اتاق یک تختی

000ر810ر6

000ر447ر5

000ر086ر4

000ر724ر2

2

اتاق دو تختی

000ر296ر5

000ر237ر4

000ر178ر3

000ر118ر2

3

اتاق سه تختی و بیشتر

000ر783ر3

000ر026ر3

000ر271ر2

000ر513ر1

4

هزينه همراه

000ر756

000ر606

000ر453

000ر302

5

بخش نوزادان سالم

000ر271ر2

000ر817ر1

000ر361ر1

000ر908

6

بخش نوزادان بیمار سطح دوم

000ر783ر3

000ر026ر3

000ر271ر2

000ر513ر1

7

بخش بیماران روانی

000ر783ر3

000ر026ر3

000ر271ر2

000ر513ر1

8

بخش بیماران سوختگی

000ر349ر11

000ر078ر9

000ر810ر6

000ر539ر4

9

بخش مراقبت بینابینی (Intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU)

000ر701ر8

000ر960ر6

000ر221ر5

000ر480ر3

10

بخش مراقبت‌های ویژه قلبی

000ر701ر8

000ر960ر6

000ر221ر5

000ر480ر3

11

بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قلبی

000ر810ر6

000ر447ر5

000ر086ر4

000ر724ر2

12

بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه

000ر132ر15

000ر106ر12

000ر078ر9

000ر053ر6

13

بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی

000ر023ر17

000ر619ر13

000ر213ر10

000ر810ر6

تبصره- تعرفه خدمات بستری و بستری موقت در کلیه مراکزی که تنها مرکز ارایه­دهنده خدمات بستری در شهرستان می‌باشند، معادل تعرفه دولتی خواهد بود.

ت- تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد در مراکز عمومی غیردولتی معادل بخش دولتی، تعیین می‌شود.

2- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی در سال 1400 به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف– معادل نود درصد (90%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب– معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

3- به منظور تسهیل امکان عقد قرارداد شرکت­های بیمه تکمیلی و ارایه­کنندگان در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی موضوع بند (3) تصویب­نامه شماره 37995/ت54240هـ مورخ 3/4/1396 با مراکز دارای بخش­های منتخب بر اساس استاندارد­های ابلاغی مورد توافق، عقد قرارداد شرکت­های بیمه تکمیلی و مراکز مربوط تا سقف تعرفه­های بخش خصوصی در مناطق محروم و غیرمحروم صورت پذیرد.

4- دریافت تعرفه­های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب­نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره­برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می­‌باشد.

5- این تصویب‌نامه از اول فروردین ماه سال 1400 لازم‌الاجرا است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

                          

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف