تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1400

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1400 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/25 هیات وزیران درخصوص "تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1400" طی نامه شماره 8013 مورخ 1400/01/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

سازمان برنامه و بوجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور

هيئت وزيران در جلسه 25/1/1400 به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 – و جزء‌های (1)، (2) و (3) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصویب کرد:

1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و قضات به میزان چهل و سه هزار و چهارصد و سیزده (413ر43) ریال تعیین می‌شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه برای سال 1400 به میزان سه هزار و چهل و هشت (048ر3) ریال تعیین می‌شود.

تبصره حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال 1400 بر اساس ضریب ریالی دو هزار و هشتصد و هفتاد و پنج (875ر2) ریال طبق تبصره (1) ماده (6) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره 59868/ت33903هـ مورخ 28/9/1384 محاسبه و پرداخت می‌شود.

3- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1400 به میزان بیست و پنج درصد (25%) تعیین می‌شود.

تبصره رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 – الزامی است.

4- حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1400 به میزان بیست و دو میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار (000ر468ر22) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1400 به میزان دوازده میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و نهصد (900ر146ر12) ریال تعیین می‌شود.

تبصره 1 حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1400 با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (6) قانون یادشده، نباید از بیست و دو میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار (000ر468ر22) ریال کمتر شود و مابه­التفاوت آن تا مبلغ بیست و دو میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار (000ر468ر22) ریال به سقف محاسبه­شده، اضافه خواهد شد.

تبصره 2 حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (2)، (3) و (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیر متعارف و فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند می‌باشد.

5- پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از مبلغ سی و پنج میلیون (000ر000ر35) ریال کمتر شود و مابه­التفاوت آن با مبلغ سی و پنج میلیون (000ر000ر35) ریال با عنوان "تفاوت تطبیق موضوع جز (3) بند (الف) تبصره (12)" در احکام درج می‌گردد. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجددا محاسبه می‌گردد.

تبصره مبالغ ناشی از اجرای بندهای (7) و (9) تصویب‌نامه شماره 3718/ت57593هـ مورخ 20/1/1399 و اصلاحات بعدی آن در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال می‌باشد.

6- پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مجموع افزایش مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) در اولین حکم سال 1400 برای اعمال ضریب ریالی نسبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی/قرارداد منعقده در سال 1399 که بر اساس آن حقوق دریافت شده است، نباید از بیست و پنج میلیون (000ر000ر25) ریال تجاوز کند. مابه‌التفاوت مجموع افزایش ناشی از اعمال ضریب نسبت به بیست و پنج میلیون (000ر000ر25) ریال تحت عنوان کاهش ناشی از اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور در حکم کارگزینی/ قرارداد منعقده درج و از مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی/قرارداد منعقده کسر می‌گردد.

7- برای محاسبه کسور قانونی (بیمه و بازنشستگی) مشمولین بند (6) این تصویب‌نامه و صدور حکم بازنشستگی کارمندان مشمول بند مذکور که در سال 1400 بازنشسته می‌شوند، ابتدا مبلغ کاهش ناشی از اجرای بند (6) این تصویب‌نامه به تفکیک سهم هر یک از اقلام مشمول کسور و اقلام غیرمشمول کسور مشخص گردد. سپس کسور قانونی/ مبلغ حکم بازنشستگی بر مبنای مجموع مبالغ اقلام مشمول کسور منهای مجموع مبالغ کاهش یافته از اقلام مشمول کسور تعیین گردد.

8- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال 1400، بیست و پنج درصد (25%) نسبت به سال 1399 افزایش می‌یابد مشروط به آنکه میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از بیست و پنج میلیون (000ر000ر25) ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از سی و پنج میلیون (000ر000ر35) ریال کمتر باشد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کامل تصویبنامه هیات وزیرانdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف