مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص عوارض ارزش افزوده تجاری، اداری جهت صدور پروانه ساختمانی برای احداث درمانگاه و مركز جامع توانبخشی

شماره: 306 /00 /28

تاریخ: 8 /2 /1400

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 253 ‏/00 ‏/س مورخ 18 ‏/1 ‏/1400 حاكی از پیشنهاد اهداء مبلغ  954 /322 /900 /55  ریال عوارض ارزش افزوده تجاری، اداری جهت صدور پروانه ساختمانی برای احداث درمانگاه و مركز جامع توانبخشی در قطعه زمین 6000 مترمربعی در بلوار شفق، خیابان شهید انصاری به انجمن خیریه یاوران حضرت زینب (س) ویژه كم توانان ذهنی و اتیسم، در جلسات كمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست، منتهی به جلسه علنی مورخ 5 ‏/2 ‏/1400 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه شده با قید تاكیدات ذیل بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری به تصویب رسید.

سند مالكیت زمین مذكور به نام موسسه خیریه باشد

صدور پروانه ساختمانی بر روی ملك مورد نظر در صورت اخذ مجوز لازم از كمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری دائر بر تبدیل كاربری آن از مسكونی به آموزشی و درمانی صورت پذیرد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف