آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/03/19 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 31024 مورخ 1400/03/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت نیرو وزارت جهادکشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور

 

هيئت وزيران در جلسه 19/3/1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند(هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیين‌نامه اجرايي بند(هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- پروانه بهره‌برداری: مجوز استفاده از آب‌های زیرزمینی که توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های تابع مطابق ضوابط صادر می‌شود.

2- محدوده مطالعاتی: کوچکترین واحد مطالعاتی آب­شناسی دارای یک یا چند دشت که در حوزه عمل یک یا چند استان قرار گرفته است.

3- کشت غالب: محصول يا محصولاتی که هرساله حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) مساحت کل محصولات کشت­شده از اراضی آبخور چاه‌ها را در یک محدوده مطالعاتی شامل می‌شود.

4- آبخیزداری: رویکردی مدیریتی که با جامع‌نگری در بهره‌برداری بهینه از منابع حوضه‌های آبخیز شامل مجموعه اقدامات مهندسی (مکانیکی)، بیولوژیکی (زیستی) و بیومکانیکی (زیست در جهت استحصال باران، ‌پیشگیری و مدیریت سیلاب‌ها، تغذیه آبخوان‌ها، جلوگیری از رانش زمین، کنترل فرسایش خاک و مهار رسوب و نیز اصلاح کاربری اراضی و نظایر آن که منجر به حفظ و ارتقای شاخص‌های پایداری و سلامت و احیای آبخیزها می‌شود) می‌گردد.

ماده 2- شرکت مدیریت منابع آب ایران مکلف است حداکثر تا (15) روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، فهرست تمامی محدوده‌های مطالعاتی کشور، اطلاعات پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز شامل ساعت کارکرد، حداکثر دبی و حجم برداشت مجاز مندرج در پروانه بهره‌برداری هر محدوده مطالعاتی را در سامانه امور مشترکین (ساماب) درج و امکان دسترسی وزارت جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور را به آن فراهم کند.

ماده 3- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بر اساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب  بر‌حسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر استان در هر محدوده مطالعاتی/شهرستان حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد.

تبصره- در صورت عدم ارایه اطلاعات مذکور در مهلت مقرر، آخرین سالنامه مستند وزارت جهادکشاورزی و سند ملی آب ملاک عمل خواهد بود.

ماده 4- مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها (تا سقف دویست (200) ریال) به صورت زیر تعیین می‌شود:

یک درصد (1%) درآمد هر هکتار کشت غالب در هر محدوده مطالعاتی/ شهرستان تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان محدوده/ شهرستان.

تبصره 1- مجموع مبالغ قابل دریافت برای چاه‌های کشاورزی که به دستگاه شمارشگر (کنتور) مجهز هستند، براساس حجم آب مصرفی در سقف میزان بهره‌برداری مندرج در پروانه بهره‌برداری محاسبه و برای چاه‌های کشاورزی دارای پروانه بهره‌­برداری بدون دستگاه شمارشگر (کنتور) برای یک­سال به صورت زیر محاسبه می‌شود:

حجم مجاز مندرج درپروانه بهره‌برداری ضرب ‌در مبلغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه به ازای هر مترمکعب برای کشت غالب در هر محدوده مطالعاتی/ شهرستان (ریال)‌.

تبصره 2- ملاک محاسبه و تعیین قیمت محصولاتی که دارای قیمت تضمینی هستند (نظیر گندم، چغندرقند، پنبه، ذرت، برنج، جو، سیب­زمینی و پیاز) قیمت مصوب مرجع قانونی ذی‌ربط است. قیمت واحد محصولاتی که دارای قیمت مصوب مرجع قانونی ذی­ربط نیستند، توسط وزارت جهاد کشاورزی ظرف دو هفته پس از استعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام می‌شود. در صورت عدم ارایه قیمت در زمان مقرر، قیمت پای مزرعه کشت غالب اعمال خواهد شد.

تبصره 3- سایر مصارف غیرکشاورزی در چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری دو یا چند منظوره، متناسب با سهم آب مصرفی بر‌اساس تعرفه مصوب ابلاغی محاسبه می‌شود.

تبصره 4- مبالغ دریافتی موضوع این آیین­نامه در مناطق محروم و کمتر توسعه­یافته (بر اساس فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 و اصلاحات بعدی آن) مشمول تخفیف به میزان پانزده درصد (15%) می‌شود.

تبصره 5- مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه برای محصولات راهبردی (موضوع ماده (31) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) مشمول تخفیف به میزان پنجاه درصد (50 %) می‌شود.

تبصره 6- مجموع تخفیف‌های تبصره‌های (4) و (5) برای هر چاه حداکثر پنجاه درصد (50%) است.

ماده 5- چاه‌هایی که حداقل طی پنج سال منتهی به سال1400 غیرفعال بوده‌اند، مشمول پرداخت مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه ‌نیستند.

ماده 6- مبالغ دریافتی از چاه‌های مجاز موضوع این آیین‌نامه، به حساب درآمدی ردیف شماره (160112) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نزد خزانه‌داری كل‌ كشور با عنوان درآمد حاصل از برداشت آب از آبخوا‌ن‌ها (موضوع بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور) واریز می‌شود.

تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب 1351- متناسب با مبالغ وصولی سهم هر دستگاه مورد نظر در مفاد قانون نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه­های مشمول این آیین‌نامه و صدور تخصیص از محل ردیف (50 -530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، اقدام می‌کند.

ماده 7- شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است به منظور تحقق برنامه‌ها و اهداف مرتبط در احیا، تعادل بخشی و بهبود بهره‌برداری آب در سقف هفتاد درصد (70%) مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه سهم اعتبارات هر استان را در قالب موافقتنامه مبادله‌ای با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامه‌های تعادل بخشی، بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشت‌هایی که با فرونشست زمین مواجه هست و یافتن راه­کارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل اختصاص دهد. از سی درصد (30%) باقیمانده مبالغ دریافتی موضوع این آیین‌نامه در چارچوب موافقتنامه متبادله، پنجاه درصد (50%) در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت حفظ و احیای آبخیزداری و پنجاه درصد (50%) مابقی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح­های افزایش بهره‌وری آب قرار می‌گیرد.

ماده 8- شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است ضمن پر و مسلوب‌المنفعه­کردن چاه‌های غیرمجاز، جریمه مربوط به برداشت آب را از تاریخ حفر چاه تا زمان انسداد چاه به ازای هر متر مکعب حداکثر یک هزار (000ر1) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره حسب دستورالعمل ابلاغی وزیر نیرو از صاحبان چاه‌های مذکور دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

دستورالعمل مذکور حداکثر تا (15) روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 9- وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان جنگل‌ها،‌ مراتع و آبخیزداری کشور موظفند گزارش عملکرد نحوه هزینه‌کرد اعتبارات این آیین‌نامه را بر اساس برنامه‌ها، اهداف و اولویت‌های ذکرشده، هر سه ماه یک­بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف