رای شماره 1837 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 22 نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال 1399 مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد در حد تعیین فضای مورد نیاز در اراضی تفکیک شده تا 500 مترمربع

تاریخ دادنامه: 1399/11/28    شماره دادنامه: 1837   شماره پرونده: 9901651

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا فتحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 22 نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال 1399مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد

گردش‌کار: 1ـ آقای علیرضا فتحی به موجب درخواستی ابطال ماده 22 نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال 1399 مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره 1422 ـ 1398/7/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 99ـ 1651ـ 2 مورخ 1399/7/22 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«احتراماً اینجانب علیرضا فتحی شاکی کلاسه پرونده شماره 9901651 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند شورای اسلامی بخش مرکزی یزد در ماده 22 نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا 1399 که همین ماده در نظام‌نامه سال 1396 تحت عنوان سهم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا ماده 29 اقدام به اخذ عوارض فوق‌الذکر می‌گردید با شکایت اینجانب و مطرح شدن آن در هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه فوق‌الذکر ابطال گردید طبق دادنامه شماره 1422 به کلاسه پرونده 1451/96 ـ 1398/7/9 که قبلاً پیوست شکایت گردیده است، متأسفانه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مجدداً برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب آن تحت ماده 22 نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا را نموده است. مفاد ماده 29 (قبلاً توسط اینجانب شکایت و ابطال گردیده است) و ماده 22 که جدیداً وضع گردیده است عیناً مشابه یکدیگر می‌باشند، لذا با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عوارض مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا دانسته، تقاضای ابطال ماده 22 از نظام‌نامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مصوب سال 1399 از تاریخ تصویب در راستای اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را دارم.»

2ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«22ـ فضای مورد نیاز در اراضی تفکیک شده جهت تأمین شوارع و سطوح خدمات عمومی برابر ضوابط طرح‌هادی هر روستا:

 مساحت مندرج در سند ششدانگ و یا سند اولیه اراضی مشاعی دارای تقسیم‌نامه محضـری (مادرسـند) و یا استـعلام ثبتی جهت انجام عمل تفـکیکی شامـل این بند می‌باشد.

مساحت کل زمین

سطوح معابر

سطوح خدمات عمومی

تا 2000 مترمربع

6%

6%

مازاد بر 2000 تا 5000 مترمربع

12%

12%

مازاد بر 5000 مترمربع

20%

20%

 

 

1ـ22ـ در صورتی که معابر مطابق طرح‌هادی و ضوابط و مقررات و یا با تأکید کمیسیون تغییر کاربری طرح‌هادی برابر جدول فوق رعایت گردد از پرداخت سطوح معابر معاف می‌باشد و در صورت عدم رعایت معابر مابه‌التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر احداثی محاسبه خواهد شد ضمناً سطوح خدمات عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر محاسبه می‌گردد.

2ـ22ـ اراضی تفکیک شده در کلیه طرح‌های آماده‌سازی و تفکیکی مصوب قبلی به شرط عدم تفکیکی مجدد و همچنین اراضی دولتی واگذاری بر اساس تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری شامل این ضوابط نمی‌گردند.

3ـ22ـ کلیه تفکیکی‌هایی که پس از سال 1393 انجام شده یا می‌شوند و دارای سابقه توافق در دهیاری نمی‌باشند، مشمول این ضوابط می‌گردند و در صورت داشتن توافق می‌بایست برابر توافقات عمل شود.

4ـ22ـ مجموع سطوح معابر و سطوح خدمات املاکی که دارای سند ماده 147 و 148 و غیره بوده و یا بدون مراجعه به دهیاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده‌اند و سند آنها پس از سال 1393 صادر شده باشد بر اساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسهم آنها محاسبه می‌گردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید مجموعاً سرانه خدمات عمومی بر اساس 15% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد.

تبصره: در خصوص املاکی که قبل از سال 1394 دارای سابقه پرداخت جریمه و عوارض و پروانه ساخت می‌باشند و یا قبل از این تاریخ اقدام به ساخت و ساز نموده‌اند و بعد از سال 1393 سند مالکیت از طریق ثبت بدون دریافت نقشه تفکیکی مورد تأیید دهیاری اخذ شده است به شرط اینکه به تشخیص واحد فنی دهیاری تغییری در وضعیت عرصه‌ای که سند اخذ شده است با پرونده دهیاری و یا نقشه‌های موجود ایجاد نشده باشد از پرداخت سطوح خدمات معاف هستند.

5 ـ22ـ نقشه و گزارش طرح تفکیکی و آماده‌سازی باید به تأیید مراجع ذیصلاح برسد.

6 ـ22ـ مساحت کاربری فضای عمومی و خدماتی قابل تغییر کاربری و واگذاری به غیر (به استثناء دستگاه بهره‌برداری‌کننده) نمی‌باشد.

7ـ22ـ رعایت گذربندی طرح، الزاماً باید طبق ضوابط و مقررات طرح هادی ملاک عمل باشد.

8 ـ22ـ رعایت معابر و شوارع عمومی روستا طبق طرح هادی و طرح‌های اجرایی مصوب روستا الزامی است.

9ـ22ـ چنانچه در طرح پلاکی مساحت ناشی از رعایت شبکه‌ها و معابر عمومی روستا معادل و یا بیش از 40% مساحت اولیه زمین باشد، نیازی به رعایت سطوح خدمات نمی‌باشد. در این خصوص چنانچه مساحت ناشی از رعایت شبکه‌ها و معابر عمومی روستا بیش از 50% مساحت اولیه زمین باشد، مابه ازاء بیش از 50% مساحت زمین اولیه طبق نرخ کارشناسی محاسبه و به مالک پرداخت خواهد شد.

10ـ22ـ چنانچه مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری، برابر با حداقل نصاب تفکیکی در آن پهنه از روستا طبق ضوابط ملاک عمل باشد، الزاماً باید قطعه مربوطه به دهیاری واگذار گردد.

11ـ22ـ دهیاری زمانی می‌تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری، کمتر از حد نصاب تفکیکی طبق ضوابط عمل در آن پهنه از روستا باشد و امکان استفاده از مساحت مورد نظر برای فضای باز و پارکینگ و ... نیز مقدور نباشد.

12ـ22ـ اراضی دریافتی سهم دهیاری صرفاً جهت معوض اراضی در طرح شبکه معابر و گذرهای سطح روستا واگذار و یا حسب نیاز تبدیل به پارک، پارکینگ و تاسیسات در همان روستا خواهد شد.

13ـ22ـ در صورت عدم نیاز دهیاری بابت سهم خود برای مورد 12ـ22 زمین از طریق مزایده و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه توسط دهیاری به فروش می‌رسد.»

3ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. در اجرای ماده 92 قانون یاد شده از طرف شکایت دعوت شد نماینده‌ای برای شرکت و ادای توضیحات در جلسه هیأت عمومی معرفی کند لیکن نماینده معرفی نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

نظر به لزوم تبعیت از مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به مفاد رأی شماره 1422ـ 1398/7/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ماده 29 نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد برای سال 1396، ماده 22 از تعرفه مورد اعتراض صرفاً در حد تعیین فضای مورد نیاز در اراضی تفکیک شده تا 500 مترمربع مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

                رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط