آیین نامه اجرایی جزءهای 1و 2 بند الف ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی جزءهای 1و 2 بند الف ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/09 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی جزءهای 1و 2 بند الف ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 39838 مورخ 1400/04/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور

 

هيئت وزيران در جلسه 9/4/1400 به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء‌های (1) و (2) بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی جزء‌های (1) و (2) بند (الف) ماده واحده

قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي­روند:

1 - قانون: قانون بودجه سال 1400 كل كشور.

2 - دستگاه اجرايي: دستگاه­هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 - و شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1400 کل کشور ذکر شده است، با رعايت مستثنيات جزء (3) بند (الف) تبصره (20) قانون.

3- كاركنان: كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كارمعين (مشخص)، كارگري، كاركنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان – مصوب 1375 - و ساير كاركنانی كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيت­دار در يك دستگاه­اجرايي به خدمت پذيرفته ­مي­شوند.

4- پرداخت مستقيم و مستمر(حقوق): حقوق، فوق‌العاده­ها و مزايايي كه طبق قوانين و مقررات مربوط، در حكم كارگزيني يا قرارداد منعقده با كاركناني­كه رابطه مستقيم استخدامي يا بكارگيري با دستگاه ­اجرايي دارند، درج شده است.

5- پرداخت غیرمستمر: فوق العاده­ها و مزايای غیر مستمری كه طبق قوانين و مقررات مربوط پرداخت می‌گردد، اضافه كار، هرگونه پاداش و هرگونه پرداخت نقدي و معادل ريالي کمك­هاي رفاهي غيرنقدي به كاركنان.

6- سامانه پاكنا: پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) كه يكي از زير سامانه­هاي سامانه كارمند ايران مي­باشد و ثبت و به­روزرساني اطلاعات كاركنان دستگاه اجرايي كشور در آن صورت مي­پذيرد.

7- سامانه ثبت حقوق و مزايا: سامانه موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 - که دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ثبت و به‌روز‌رسانی اطلاعات کلیه پرداخت‌های کارکنان خویش اعم از پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر بر اساس ترتیبات موضوع تصويب‌نامه شماره99145/ت55223هـ مورخ 28/7/1397 و دستورالعمل‌های مربوط، اقدام نمایند.

ماده 2- كليه دستگاه­هاي اجرايي مكلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده با كاركنان و پرداخت­هاي مستقيم و مستمر و غیر مستمر به تمامي آنان را در سامانه كارمند ايران (سامانه­هاي پاكنا و ثبت حقوق و مزايا) حسب مورد ثبت و همواره بروزرساني نمايند.

تبصره 1- ثبت اطلاعات در سامانه­هاي پاكنا و ثبت حقوق و مزايا، هيچ­گونه حقي براي استخدام و يا بكارگيري اشخاص در هيچ يك از دستگاه­هاي اجرايي ايجاد نمي­كند.

تبصره 2- ثبت اطلاعات کلیه پرداخت­ها و تأیید صحت اطلاعات وارد شده در سامانه ثبت حقوق و مزایا بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و ذی‌حساب یا مدیر مالی (حسب مورد) دستگاه اجرایی می‌باشد.

تبصره 3- صدور شماره مستخدم/شناسه براي كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين (مشخص) و كارگري كه براساس مجوزهاي قانوني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستگاه اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - استخدام یا بكارگيري شده­اند، در سامانه كارمند ايران صورت مي­پذيرد.

تبصره 4- چگونگي ثبت اطلاعات كاركنان موضوع جزء (3) بند (الف) تبصره (20) قانون، به موجب شيوه‌نامههای مستقلي كه توسط سازمان‌های برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاري دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

ماده 3- سازمان‌های اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند اقدامات لازم براي تبادل اطلاعات بين سامانه كارمند ايران و سامانه­هاي جامع بودجه و خزانه­داري الكترونيكي با روش تبادل اطلاعات الكترونيك (وب سرويس) را به عمل آورند.

ماده 4- سازمان برنامه و بودجه كشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351 - نسبت به تخصيص اعتبار پرداخت مستقيم و مستمر (حقوق) كاركنان و محاسبه هزينه‌هاي پرسنلي شركت­هاي دولتي با دريافت اطلاعات كاركنان به صورت تبادل اطلاعات الكترونيك (وب سرويس) با سامانه كارمند ايران اقدام نماید.

ماده 5- وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه­داري كل كشور) نسبت به پرداخت‌های مستقيم و مستمر و غیرمستمر کلیه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي از محل اعتبارات هزينه‌اي (عمومي و اختصاصي) به ذی‌نفع نهایی، پس از دريافت درخواست وجه از دستگاه اجرايي و انطباق اطلاعات پرداخت‌های مستقيم و مستمر ثبت شده توسط دستگاه اجرايي با اطلاعات ثبت­شده در سامانه پاکنا، به صورت تبادل اطلاعات الكترونيك (وب سرويس) و در سقف تخصيص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- اقدام می‌نماید.

تبصره- رفع مغايرت­هاي احتمالي و هشدارها و خطاهاي اعلام شده توسط سامانه درخواست وجه الكترونيكي موضوع اين ماده با اطلاعات ثبت­شده در سامانه كارمند ايران بر عهده دستگاه اجرايي است.

ماده 6- دستگاه­هاي اجرايي مكلفند براساس سازوكارهايي كه توسط سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام خواهد شد، بسترهاي موردنياز فني و ارتباطي تبادل برخط اطلاعات سامانه (سيستم­)هاي کارمندی (پرسنلي) خود بر سامانه كارمند ايران را به‌گونه­اي آماده نمايند که فرايند ثبت و بروزرساني اطلاعات موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه به صورت برخط انجام شود.

ماده 7- مسئوليت حسن اجراي اين آيين­نامه در دستگاه­هاي اجرايي حسب مورد برعهده بالاترين مقام (يا مقام مجاز از طرف وي در امور اداري استخدامي) و ذي‌حساب/مدير مالي دستگاه اجرايي است.پ

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف