بررسی تعرفه‌های خدمات اصلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت متن پیشنهادی تعرفه‌های خدمات اصلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»‌ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1962 میلادی مطابق با 1341 هجری شمسی با همکاری سازمان ملل تاسیس گردید. البته فکر ایجاد این سازمان در دی ماه 1338/1959 قوت گرفت و بنابراین با همت و کوشش سازمان صنایع و معادن، قانون تاسیس سازمان زمین شناسی کشور در  28 مرداد 1338 از تصویب مجلس های ملی و سنا گذشت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور رسما کار خود را از سال 1341 آغاز کرد.

سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور مسئول انجام بررسی های زمین‌شناسی و معدنی در سراسر کشور، جمع‌آوری نتایج فعالیت های انجام شده در این زمینه، ایجاد هماهنگی، تهیه و انتشار نقشه‌های زمین شناسی ایران می‌باشد. در سال 1999 وظایف اکتشافی وزارت معادن و فلزات تماما به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران محول گردید. این سازمان در حال حاضر مسئول مطالعات زمین‌شناسی کشور و ارزیابی اکتشافی منابع معدنی بجز هیدروکربورها بوده و با دیگر سازمان‌ها در ایران و خارج از ایران همکاری‌های متقابل و برنامه‌های تحقیقاتی مشترک دارد.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در چشم انداز 20 ساله،‌ فراهم نمودن زمینه ها و زیرساخت های لازم برای رشد فعالیت های دانایی محور و توسعه پایدار کشور از طریق شناسایی محیط های زمین شناسی، شناخت منابع وکشف ذخایر مواد معدنی و شناسایی فرآیندهای پدید آورنده و کنترل کننده مخاطرات زمین شناختی و رفتارسنجی آنها وگسترش پایگاه داده های علوم زمین، را دنبال می کند.

این سازمان مطابق مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور، دارای پنج خدمت اصلی به شرح زیر می‌باشد:

•           تولید و ارائه داده‌های علوم زمین

•           تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی

•           تولید و ارائه داده‌های سیستماتیک علوم زمین و اکتشاف ذخایر معدنی (رقومی، تحلیلی و مدلسازی)

•           ارائه خدمات آزمایشگاه زمین‌شناسی

•           ارائه خدمات موزه‌ای زمین‌شناسی

با توجه به نیاز متقاضیان دریافت این خدمات و حسب ماده (41) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، سازمان زمین‌شناسی می تواند معادل 100 درصد درآمدی را که از محل ارائه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی واریز می‌نماید، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، دریافت نماید.

از آنجایی که دریافت این خدمات، نیازمند تعرفه مصوب از سوی هیئت وزیران می‌باشد، به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت متن پیشنهادی تعرفه‌های خدمات اصلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این موضوع، مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod