پیشنهاد اصلاح آيين‌نامه استقرار مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غيردولتی در مناطق مختلف

نظر به اهميت بازنگري در قوانين، ضوابط و مقررات همگام با مقتضيات جاري، وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد اصلاح موادي از آيين‌نامه استقرار مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (31) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی (مصوب 1395) وزارت آموزش و پرورش مکلف است آیین نامه اجرایی موضوع این ماده را تحت عنوان "آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف" در هیئت وزیران به تصویب برساند. پیش از این، کارویژه های مربوط به این آیین نامه در آیین نامه ای که بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی (مصوب 1389) به نگارش در آمده بود انجام می شد که با اصلاح قانون مصوب سال 1389، آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیر دولتی نیز براساس قانون تازه مصوب شده، می بایست مجددا نوشته می شد.

بر همین اساس، آیین نامه جدید به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در هیئت وزیران به تصویب رسید. در این آیین نامه در مقایسه با آیین نامه قبلی به ابعاد ایمنی ساختمان مدارس غیردولتی، توزیع سرزمینی آن ها و رقابت پذیری فعالیت هایشان توجه بیشتری شده است.

در حال حاضر و با توجه به اهميت بازنگري در قوانين، ضوابط و مقررات همگام با مقتضيات جاري، همچنین نظر به اينكه برخي از مفاد آيين‌نامه جاري موجب بروز چالش‌هايي در زمينه استمرار و گسترش فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي براي مؤسسان مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي شده است، اصلاح موادي از آيين‌نامه مزبور به منظور بهره‌مندي مؤسسان از ظرفيت‌هاي قانوني ضروري به نظر مي‌رسد.

لذا وزارت آموزش و پرورش، پيشنهاد كارگروه مشترك سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي و سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور را در قالب طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه استقرار مدارس و مراكز غيردولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت طی می کند.

 

دریافت متن کاملdownlod