پیشنهاد واگذاری حق بهره برداری از تعدادی ساختمان و تأسیسات آموزشی دستگاه های اجرایی به وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش در راستای رفع کمبود فضاهای آموزشی مورد نیاز آموزش و پرورش و به منظور تضمین بهره مندی دانش آموزان از فضاهای آموزشی در اختیار این وزارتخانه، پیشنهاد واگذاری حق بهره برداری از تعدادی از ساختمان ها و تأسیسات آموزشی دستگاه های اجرایی به وزارت آموزش و پرورش را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت آموزش و پرورش در راستای انجام تکالیف قانونی خود درخصوص مستندسازی املاک در اختیار این وزارتخانه (موضوع جزء 1 بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور) اقدام به شناسایی املاک جدید مورد بهره برداری آموزش و پرورش در سراسر کشور متعلق به دستگاه های اجرایی دولت نموده است.

از این رو، به منظور مستندسازی رقبات مورد نظر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش و تضمین بهره مندی دانش آموزان از فضاهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارتخانه مزبور، پیشنهاد واگذاری حق بهره برداری از عرصه و اعیانی تعدادی از ساختمان ها و تأسیسات آموزشی متعلق به وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی تحت پوشش قوه مجریه که براساس نیاز، با مجوز یا بدون مجوز در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است، از سوی وزارت آموزش و پرورش جهت بررسی و تصویب، به دولت ارایه شده است.

همچنین براساس پیشنهاد ارایه شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است حسب درخواست آموزش و پرورش اسناد اراضی و املاک مربوط را براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و بدون نیاز به اخذ نظر دستگاه منصرف یا دستگاهی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد، اصلاح و سند جدید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش صادر کند.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod