درخواست سرمایه‌گذاری در احداث پالایشگاه گیاهان دارویی در استان لرستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست صدور مجوز سرمايه‌گذاري در طرح احداث واحد پالايشگاه گياهان دارويي توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در شهرستان اليگودرز استان لرستان را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»‌ پیشـرفت هاي علمی شـگرف در علم پزشـکی نوین مانند سـنتز داروهاي نوترکیب، سـاخت تجهیزات پیشــرفته براي تشــخیص بیماري ها و اســتفاده از فناوري هاي جدید، منجر به درمان بســیاري از بیماري هاي پیچیده و ارتقای ســلامت مردم شــده اسـت.

ولی پیدایش بیماری هاي نوظهور، عدم درمان قطعی برخی بیماري هاي مزمن، حجم بسیار گسترده استفاده از ترکیبات شیمیایی، ممنوعیت مداوم داروها و ترکیبات سنتتیک (مصنوعی) به‌دلیل عوارض آن ها، افزایش محدودیت قانونی و مشخص شدن مضرات ترکیبات شیمیایی به‌خصوص در افزودنی ها، اسانس ها و رنگ هاي مصنوعی در مواد غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی، افزایش سرسام آور هزینه هاي تشخیص و درمان، منجر به تمایل و گرایش روزافزون مردم به استفاده از داروهاي گیاهی و فرآورده هاي طبیعی شده است.

درحال حاضر ایران علی‌رغم اینکه دارای اقلیم مناسب و خواستگاه و برزگترین تولیدکننده بسیاری از گیاهان دارویی می باشد و به عبارتی، ظرفیتی کم نظیر در صــنعت گیاهان دارویی در کشور وجود دارد، نتوانسته آنطور که شایسته است سهم مناسبی در زمینه گیاهان دارویی در بازارهای داخلی و جهانی داشته باشد. در این راسـتا سـرمایه‌گذاري در خصـوص ایجاد پالایشـگاه و مرکز فرآوري و استانداردسازي گیاهان دارویی به عنوان مهمترین حلقه مفقوده این صنعت،‌ موضوعی است که می بایست موردتوجه متولیان امر قرار بگیرد.

در همین راستا وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت نظر به تمایل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخصوص سرمایه‌گذاری در احداث پالایشگاه گیاهان دارویی در شهرستان الیگودرز استان لرستان،‌ درخواست صدور مجوز مربوط را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این درخواست، مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod