پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

وزارت کشور به منظور امکان استفاده از تجربه شهردارانی که دارای سوابق مدیریتی در سمت شهردار بوده ولی به دلیل عدم دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط، فعالیت آنها در سمت شهردار میسر نمی باشد، پیشنهاد اصلاح «آیین نامه اجرایی احراز تصدی سمت شهردار» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (چ) ماده (3) آیین نامه اجرایی احراز تصدی سمت شهردار، مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی برای احراز شرایط و تصدی سمت شهردار لازم و ضروری می باشد. همچنین تبصره (6) ماده (3) آیین نامه یاد شده بیان می دارد: کلیه کسانی که در زمان تصویب این آیین نامه در سمت شهردار مشغول انجام وظیفه بوده و از نظر تحصیلات و سوابق اجرایی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نباشند، تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر، از شرایط تحصیلات و سوابق اجرایی مندرج در این آیین نامه معاف می باشند.

لذا با شروع دوره ششم شوراهای اسلامی شهرها و خاتمه خدمت شهردارانی که دارای سوابق مدیریتی در سمت شهردار بوده ولی فاقد مدرک تحصیلی مرتبط هستند، امکان فعالیتشان در سمت شهردار در همان شهر یا شهرهای دیگر به دلیل عدم دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط میسر نمی باشد.

لذا به منظور استفاده از تجربه شهرداران مذکور در سمت شهردار با رعایت قوانین مربوطه، وزارت کشور پیشنهاد اصلاح  آیین نامه اجرایی یاد شده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به موجب این پیشنهاد، کلیه کسانی که حداقل 3 سال در سمت شهردار به صورت متوالی یا متناوب فعالیت داشته اند، فقط از لحاظ رشته ها و گرایش های تحصیلی مرتبط مندرج در ماده (3) این آیین نامه معاف می باشند.

گفتنی است، پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مراحل بررسی و تصمیم گیری را سپری می کند.

دریافت متن کاملdownlod