تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادی ودارایی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادی ودارایی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/03 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت امور اقتصادی ودارایی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان" طی نامه شماره 47692 مورخ 1400/05/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امور خارجه

هيئت وزيران در جلسه 3/5/1400 به پیشنهاد شماره 52069/2 مورخ 6/4/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­های بین­المللی - مصوب 1371- تصويب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس­جمهور (امور توافق­های بین­المللی) و وزارت امورخارجه، نسبت به مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت­نامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 52340 مورخ 29/4/1394 معاونت حقوقی رییس­ جمهور، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف