ارایه تعدادی از پیشنهادهای مصوب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

وزارت نیرو در راستای اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی مصوب استان ها، دو پیشنهاد مصوب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی را جهت تصویب هیئت وزیران و اجرا در سطح ملی، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در بیست و ششمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و جمع بندی انجام شده درخصوص پیشنهادات کارگروه های استانی سازگاری با کم آبی جهت تسهیل اجرای برنامه های استان ها، پیشنهاد مجوز تأمین آب سکونتگاه های جدید از وزارت نیرو و نیز جلوگیری از فرآیند اجرایی طرح های جدید شبکه آبیاری زهکشی تا زمان اجرای نظام تعاونی ها، به تصویب کارگروه مذکور رسید.

بر این اساس، وزارت نیرو به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی مصوب استان ها، پیشنهادهای یاد شده را جهت بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

گفتنی است این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod