قانون تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس تی سی دبلیو 1978 (1357))

قانون تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس تی سی دبلیو 1978 (1357)) ابلاغ شد.

قانون تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس تی سی دبلیو 1978 (1357)) که در جلسه علنی مورخ 1400/07/27 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 102812 مورخ 1400/09/08 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

 

قانون تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی‌دبلیو1978(1357))

 

ماده‌واحده- اصلاحیه‌های کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان(اس‌تی‌سی‌دبلیو1978(1357)) به‌شرح زیر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود:

1- قطعنامه (ام‌اس‌سی 373 (93)) مصوب 22می2014 (1/3/1393) اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی دبلیو1978(1357)) (پیوست9).

2-  قطعنامه (ام‌اس‌سی 374 (93)) مصوب 22 می2014 (1/3/1393) اصلاحات آیین‌نامه آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی دبلیو1978(1357)) (پیوست10).

3- قطعنامه (ام‌اس‌سی 397 (95)) مصوب 11 ژوئن2015 (21/3/1394) اصلاحات بخش «الف» آیین‌نامه آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی­سی­دبلیو1978(1357)) (پیوست7)

4- قطعنامه (ام‌اس‌سی396 (95)) مصوب 11 ژوئن2015 (21/3/1394) اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی  استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی دبلیو1978(1357)) (پیوست6).

تبصره- در اجراي اصلاحات کنوانسیون رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و يکصدو سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

 

 

پيـوست 9

قطعنامه ام اس سي 373 (93)

مصوب 22 مي  2014  (1/3/1393)

 

اصلاحات كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني برای دريانوردان

(اس تي سي دبليو)،  1978

کارگروه ايمني دريانوردي،

با يادآوري بند «ب»  ماده (28) كنوانسيون سازمان بين­المللي دريانوردي در خصوص وظایف کارگروه،

همچنين با يادآوري ماده (12) كنوانسيون بين­المللي استانداردهاي آموزش،‌ صدور گواهينامه و نگهباني برای دريانوردان، ‌1978 (1357) (اس تي سي دبليو) (كه از اين پس " كنوانسيون" خوانده مي­شود) در خصوص شيوه‌های اصلاح كنوانسيون‌)؛

بعلاوه، با يادآوري این که مجمع با صدور قطعنامه الف- 1070(28)،‌ آیین­نامه اجرائي اسناد سازمان
بین­المللی دریانوردی (آيين­نامه اي اي اي) را ‌تصویب نمود؛

با توجه به اصلاحات پيشنهادي در مورد كنوانسيون به منظور اجباري كردن مفاد آيين­نامه اي اي اي؛

ضمن لحاظ این که ‌اصلاحات كنوانسيون را در نود و سومین نشست خود  مطابق با ردیف (1) جزء (الف) بند (1) ماده (12) كنوانسيون پيشنهاد و بخشنامه نمود:

1- مطابق با ردیف (4) جزء (الف) بند (1) ماده (12) كنوانسيون، اصلاحات كنوانسيون را تصويب مي­نمايد، متن اصلاحات در پيوست قطعنامه حاضر ارائه شده است؛‌

2- بر طبق مقرره جديد 1/16، مقرر مي­نمايد، ‌به استثناي بندهاي (29)، (30)، (31) و (32) از کاربرد واژۀ "مي‌بايست" در آیین­نامه اي اي اي ( پيوست قطعنامه الف-1070(28))، معنای "بايد" مستفاد مي­شود؛

3- همچنين مقرر مي‌نمايد، وفق شماره (2) ردیف (7) جزء (الف) بند (1)  ماده (12)كنوانسيون ، اصلاحات كنوانسيون بايد در تاريخ اول جولاي 2015 (10/04/1394) پذيرفته شده تلقي ‌گردد، مگر این که،‌ پیش از تاريخ مزبور، بيش از يك سوم اعضاء يا اعضايي كه مجموع ظرفيت ناوگان تجاري آنها حداقل پنجاه درصد(50%) وزن ناخالص كشتيراني تجاري جهاني با كشتي‌هاي دارای ظرفيت ناخالص ثبت شده 100 تن يا بيشتر است، به اصلاحات مورد نظر اعتراض كرده باشند؛

4- توجه اعضاء را به این نکته معطوف می­دارد که وفق ردیف (8) جزء (الف) بند (1)  ماده (12) كنوانسيون، اصلاحات كنوانسيون، بايد در تاريخ اول ژانويه 2016 (11/10/1394)، به محض پذيرش ایشان بر طبق بند (2) بالا لازم­الاجراء شود؛

5- از دبيركل تقاضا مي‌نمايد، بر اساس ردیف (5) جزء (الف) بند (1)  ماده (12) نسخه‌هاي تأیید شده قطعنامه حاضر و متن اصلاحات مندرج در پيوست را برای تمامی اعضای كنوانسيون ارسال کند؛

6- همچنين از دبيركل تقاضا مي‌نمايد نسخه‌هاي اين قطعنامه و پيوست آن را برای اعضاي سازمان،‌ كه عضو كنوانسيون نيستند، ارسال کند.

پيوست

 

اصلاحات كنوانسيون بين­المللي استانداردهاي آموزش، صدورگواهينامه و نگهباني برای دريانوردان
(اس‌تي‌سي‌دبليو)،  1978

فصل 1

مقررات عمومي

1- تعاريف جديد زير در پايان مقرره 1/1-36 اضافه شده است:

 «37  مميزي، به معناي فرايندي سازمان‌يافته، مستقل و مستند است كه به منظور تعيين ميزان انطباق با معيارهاي مميزي، براي جمع‌آوري شواهد مميزي و ارزيابي بي‌طرفانه آن انجام مي‌شود.

 38 طرح مميزي، به معناي طرح مميزي كشور عضو سازمان بين‌المللي دريانوردي است كه توسط سازمان و با توجه به دستورالعمل مدون آن تهيه شده است[1]

 39 آيين‌نامه اجرائی، به معناي آیین‌نامه اجراي اسناد سازمان بين‌المللي دريانوردي (آيين‌نامه آي‌آي‌آي) است كه توسط سازمان مذكور با صدور قطعنامه الف-1070(28) تصويب شده است.

40 استاندارد مميزي، به معناي آیین­نامه اجرائی است.»

 2 -  مقرره جديد 1/16 پس از مقرره 1/15 اضافه شده است:‌

           « مقرره 1/16

             تأیید انطباق

1-  طرفها بايد به منظور اجراي تعهدات و مسؤوليت‌هاي خود موضوع كنوانسيون حاضر، مقررات آیین­نامه اجرائی را اعمال نمايند.

2- به منظور تأیید انطباق با كنوانسيون حاضر و اجراي آن، هر طرف بايد به صورت دوره‌اي و مطابق با استاندارد مميزي، توسط سازمان مورد مميزي قرار گيرد.

3- دبير كل سازمان مسؤوليت سازماندهي و مديريت طرح مميزي را وفق دستورالعمل‌هاي مدون سازمان برعهده خواهد داشت.

4- هر طرف وفق  دستورالعمل‌هاي مدون سازمان[2]، مسؤوليت تسهيل انجام مميزي و اجراي برنامه عملیات رسيدگي به يافته‌ها را برعهده خواهد داشت.

5- مميزي تمامي طرفها بايد:

1- ضمن لحاظ دستورالعمل‌هاي مدون سازمان، بر يك برنامه زمانبندي همه‌جانبۀ ارائه ‌شده توسط دبيركل سازمان، مبتني باشد؛ و

2- در دوره‌هاي معين، با لحاظ دستورالعمل‌هاي مدون سازمان، اجراء شود.»

 

 

 

 

پيـوست 10

قطعنامه ام اس سي 374 (93)

مصوب 22 مي  2014  (1/3/1393)

اصلاحات آیين­نامه آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني برای دريانوردان

(اس‌تي‌سي‌دبليو)

کارگروه ايمني دريانوردي،

با يادآوري  بند «ب» ماده (28) كنوانسيون سازمان بين­المللي دريانوردي در خصوص وظایف کارگروه؛

همچنين با يادآوري ماده (12) و مقرره 1/1/-2-3 كنوانسيون بين­المللي استانداردهاي آموزش،‌ صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان،‌ 1978 (1357) (اس‌تي‌سي‌دبليو) (كه از اين پس " كنوانسيون" خوانده مي­شود) مربوط به شيوه‌های اصلاح بخش (الف) آیین­نامه آموزش،‌ صدور گواهينامه و نگهباني برای دريانوردان‌ (اس‌تي‌سي‌دبليو)؛

ضمن لحاظ این که، در نود و سومين نشست خود،‌ اصلاحات بخش (الف) آیین­نامه اس‌تي‌سي‌دبليو مطابق با ردیف (1) جزء (الف) بند (1) ماده (12) كنوانسيون پيشنهاد و بخشنامه گرديد؛

1- مطابق با ردیف (4) جزء (الف) بند (1) ماده (12) كنوانسيون، اصلاحات آیین­نامه اس‌تي‌سي‌دبليو را تصويب مي­نمايد، متن اصلاحات در پيوست قطعنامۀ حاضر ارائه شده است؛

2- مقرر مي­نماید، مطابق با شماره (2) ردیف (7) جزء (الف) بند (1)  ماده (12)كنوانسيون، كه اصلاحات آیین­نامه اس‌تي‌سي‌دبليو بايد در تاريخ اول جولاي 2015 (10/04/1394) پذيرفته شده تلقي ‌گردد، مگر این که،‌ پیش از تاريخ مزبور بيش از يك سوم اعضاء يا اعضايي كه مجموع ظرفيت ناوگان تجاري آنها حداقل پنجاه درصد (50%) وزن ناخالص كشتيراني تجاري جهاني با كشتي­هاي دارای ظرفيت ناخالص ثبت شده 100 تن يا بيشتر است(50%)، به اصلاحات مورد نظر اعتراض كرده باشند؛

3- توجه اعضای کنوانسیون را به این نکته معطوف می­دارد كه، وفق ردیف (9) جزء (الف) بند (1)  ماده (12) كنوانسيون، اصلاحات آیین­نامه اس‌تي‌سي‌دبليو (پيوست)، بايد در تاريخ اول ژانويه 2016 (11/10/1394)، به محض پذيرش ایشان بر طبق بند (2) بالا لازم­الاجراء شود؛

4- از دبيركل تقاضا مي‌نمايد، بر اساس ردیف (5) جزء (الف) بند (1)  ماده (12) نسخه‌هاي تأیید شده قطعنامه حاضر و متن اصلاحات مندرج در پيوست را برای تمامی اعضای كنوانسيون ارسال کند؛

 

5- همچنين از دبيركل تقاضا مي‌نمايد نسخه‌هاي اين قطعنامه و پيوست آن را برای اعضاي سازمان،‌ كه عضو كنوانسيون نيستند، ارسال کند.

 

 

پيوست

اصلاحات بخش (الف) آیین­نامه آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني برای دريانوردان

(اس‌تي‌سي‌دبليو)

فصل 1- مقررات عمـومـي

1- بخش جديد الف-1/16 پس از بخش الف-1/15 موجود اضافه شده است كه به شكل ذيل‌ قرائت مي­شود:

 بخش الف-1/16 

تأییديه انطباق

1- از نظر مقرره 1/16 سرفصل‌هايي كه بايد مشمول مميزي باشند در جدول ذيل مشخص شده­اند:

سرفصل‌هاي مشمول مميزي

ملاحظات و توضيحات مختصر

سرفصل

مرجع

 

ارسال اوليه اطلاعات

ماده 4، مقرره 1/7 و بخش الف-1/7 بند 2

ارسال اوليۀ اطلاعات

 

آيا عضو بر اساس ماده (4) و مقرره 1/7 اطلاعات را ارسال نموده است؟

در صورت آري،‌ آيا کارگروه ايمني دريانوردي ترتیب اثر کامل و جامع به مقررات کنوانسیون اس تی سی دبلیو را بر اساس اطلاعات ارائه شده، تأیید نموده است؟

 

 گزارش ثانويه

ماده (9) و بخش الف-1/7 بند 103

معادل‌ها

آيا مواردي از ترتيبات تعليمي و آموزش معادل از زمان ارسال اطلاعات بر اساس مقرره 1/7 توسط مرجع ابقاء/ تصويب شده است؟

درصورت آري، ‌آيا جزئيات چنين ترتيباتي به دبيركل گزارش شده است؟

مقرره 1/10 و بخش الف-1/7 بند 203

شناسايي گواهينامه‌ها

آيا گواهينامه‌هايي كه توسط عضو ديگر مطابق با مقرره 1/10 صادر شده توسط مرجع برسميت شناخته مي شود؟

در صورت آري،‌ آيا عضو مزبور گزارش اقدامات انجام شده را  جهت حصول اطمينان از انطباق با مقرره 1/10 ارائه نموده است؟

مقرره 7/1 و بخش الف-1/7 بند 303

گواهينامه‌های جايگزين

آيا بكارگيري دريانوردان داراي گواهينامه‌هاي جايگزين صادره تحت مقرره 7/1 برروي كشتي­هاي واجد صلاحیت برافراشتـن پرچم، توسط عضو مجاز شناخته شده است؟

در صورت آري، ‌آيا نسخه چاپی سند نمونه حداقل ایمنی برای کارکنان، صادره براي چنين كشتي‌هايی، در اختيار دبيركل قرار گرفته است؟

سرفصل‌هاي مشمول مميزي

 •  

    سرفصل

ملاحظات و توضيحات مختصر

مقرره 1/8-3 و بخش الف-1/7 بند 4

ارسال اطلاعات در خصوص ارزيابي مستقل ادواري

آيا عضو گزارش ارزيابي مستقلخود را براساس مقرره 1/8 ارسال نموده است؟

مقرره 1/7-4 و بخش الف-1/7 بند 5 و 6

ارسال اطلاعات در خصوص اصلاحات به اس‌تي‌سي‌دبليو

آيا عضو گزارشي در خصوص اجراي متاخر اصلاحات الزامي آیین­نامه و كنوانسيون اس‌تي‌سي‌دبليو را ارسال نموده است؟

مقرره 1/13 بند 4 و 5

انجام آزمايشات

آيا مرجع به كشتي‌هاي واجد صلاحیت برافراشتن پرچم اجازه شركت در آزمون‌ها را داده است ؟

در صورت آري،‌ آيا جزئيات چنين آزمون‌هايي به دبيركل گزارش شده است (بند 4) ؟ و

آيا جزئيات نتایج آزمون‌ها به دبيركل گزارش شده‌است (بند 5)؟

ماده 8

 •  

آيا مرجع معافیتی را ابلاغ کرده است؟

در صورت آري، آيا گزارش مربوط به معافیت ابلاغی در طول سال به دبير كل ارسال شده است؟

 •  

ماده (10) و مقرره 1/4

نظارت و بازرسي كشور صاحب بندر

آيا نظارت و بازرسي كشور صاحب بندر توسط عضو اجراء گرديده است؟ در صورت آري، آيا تدابیر نظارتی همانطور كه در ماده (10) خواسته شده، انجام گرديده است؟

تناسب براي انجام وظایف و ترتيبات نگهباني

مقرره 8/1بند (1) و

بخش الف-8/1

پيشگيري از خستگي

آيا مرجع تدابیر مربوط به لازم­الاجرا نمودن الزامات آیین­نامه و كنوانسيون اس‌تي‌سي‌دبليو را درخصوص پيشگيري از خستگي اتخاذ نموده است؟

مقرره 8/1بند (2) و

بخش الف-8/1بند 10

پيشگيري از مواد مخدر و سوء مصرف الكل

آيا مرجع تدابیر مربوط به لازم­الاجراء نمودن الزامات آیین­نامه و كنوانسيون اس‌تي‌سي‌دبليو را درخصوص پيشگيري از مواد مخدر و سوء مصرف الكل اتخاذ نموده است؟

مقرره 8/2

ترتيبات نگهباني و اصولي كه بايد رعايت شود

آيا مرجع اقدامی برای معطوف داشتن توجه شركت‌ها، فرماندهان، افسران مهندس ارشد و همه کارکنان نگهبان به الزامات،‌ اصول و راهنماي موجود در آیین‌نامه اس‌تي‌سي‌دبليو به منظور حصول اطمينان از نگهباني مستمر ايمن، متناسب با شرايط و موقعيت‌هاي مستولي در تمامی اوقات در كشتي­هاي دريا‌پيما انجام گرديده است؟

 

 

 

1- متن جديد ذيل در پايان يادداشت (6) و (7) موجود پس از جدول الف-1/9 اضافه شده است:

«ساير روش‌هاي آزمون تأییدی معادل كه توسط مرجع به رسميت شناخته شده ‌است، مي‌تواند ادامه يابد.»

 

 

 

پيوست 7

قطعنامه ام اس سي 397 (95)

مصوب 11 ژوئن 2015  (21/خرداد/1394)

اصلاحات بخش (الف) آیین‌نامه آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني برای دريانوردان (اس‌تي‌سي‌دبليو)

کارگروه ايمني دريانوردي،

با يادآوري بند (ب) ماده (28) كنوانسيون سازمان بين‌المللي دريانوردي در خصوص وظایف کارگروه؛‌

همچنين با يادآوري ماده (12) و مقرره 1/1/-2-3 كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش،‌ صدور گواهينامه و نگهباني برای دريانوردان، 1978 (1357) (اس‌تي‌سي‌دبليو) (كه از اين پس "كنوانسيون" خوانده مي‌شود) درخصوص شيوه‌هاي اصلاح بخش (الف) آیين‌نامه آموزش،‌ صدور گواهينامه و نگهباني برای دريانوردان‌ (اس‌تي‌سي‌دبليو)؛

با لحاظ این که، در نود و سومين نشست  خود‌ اصلاحات بخش (الف) آیين‌نامه اس‌تي‌سي‌دبليو مطابق با ردیف (1) جزء (الف) بند (1) ماده (12) كنوانسيون پيشنهاد و بخشنامه گرديد؛

1- مطابق با ردیف (4) جزء (الف) بند (1) ماده (12) كنوانسيون، اصلاحات به آیين‌نامه اس‌تي‌سي‌دبليو را تصويب مي‌نمايد، متن اصلاحات در پيوست قطعنامه حاضر ارائه شده است؛‌

2- مقرر مي‌نمايد، وفق شماره (2) ردیف (7) جزء (الف) بند (1)  ماده (12)كنوانسيون، كه اصلاحات آیين‌نامه اس‌تي‌سي‌دبليو بايد در تاريخ اول جولاي 2016 (11/04/1395) پذيرفته شده تلقي ‌گردد، مگر این که،‌ پیش از تاريخ مزبور بيش از يك سوم اعضاء يا اعضايي كه مجموع ظرفيت ناوگان تجاري آنها حداقل پنجاه درصد(50%) وزن ناخالص كشتيراني تجاري جهاني با كشتي‌هاي دارای ظرفيت ناخالص ثبت شده 100 تن يا بيشتر است، اعتراض خود را به اصلاحات مورد نظر به دبيركل سازمان اعلام كرده باشند؛

3- توجه اعضاء را به این نکته معطوف می‌نماید كه، مطابق با ردیف (9) جزء (الف) بند (1)  ماده (12) كنوانسيون، اصلاحات آیين‌نامه اس‌تي‌سي‌دبليو (اصلاحات پيوست)، بايد در تاريخ اول ژانويه 2017 (12/10/1395) به محض پذيرش ایشان بر طبق بند (2) بالا لازم‌الاجراء شود؛

4- از دبيركل تقاضا مي‌نمايد، ‌در اجرای ردیف (5) جزء (الف) بند (1)  ماده (12)، نسخه‌هاي تأیید شده  قطعنامه حاضر  و متن اصلاحات مندرج در پيوست را برای تمامی اعضای كنوانسيون ارسال کند؛

5- همچنين از دبيركل تقاضا مي‌نمايد نسخه‌هاي اين قطعنامه و پیوست آن را برای اعضاي سازمان،‌ كه عضو كنوانسيون نيستند، ارسال کند.

 

پيوست

اصلاحات بخش (الف) آیين‌نامه آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني برای دريانوردان

(اس‌تي‌سي‌دبليو)

 

فصل 5- الزامات خاص آموزش براي خدمه شاغل در بعضي انواع كشتي‌ها

1- بخش جديد الف- 5/3 پس از بخش الف - 5/2 موجود اضافه شده است :

بخش الف- 5/3

حداقل الزامات اجباري براي آموزش و شايستگي‌هاي فرماندهان، افسران، ملوانان و ساير خدمه شاغل در  كشتي‌هاي مشمول آیين‌نامه آي‌جي‌اف

آموزش ابتدايي جهت كشتي‌هاي مشمول آیين‌نامه آي‌جي‌اف

1- هر متقاضي گواهينامه آموزش ابتدايي جهت خدمت در كشتي‌هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف بايد:

1-1- آموزش ابتدايي تأیید شده لازم در بند (5) از مقرره 5/3 را باتوجه به سمت، وظایف و مسؤوليت‌هاي مندرج در جدول الف-5/3-1 با موفقيت به پايان رسانده باشد؛ و

2-1- مدركي را دال بر کسب استانداردهاي شايستگي لازم مطابق با روشها و معيارهای ارزيابي شايستگي مندرج در ستونهای (3) و (4) جدول الف-5/3-1  ارائه كسب نماید. 

2- گواهينامه و آموزش لازم را مطابق با الزامات خدمت بر روي نفتکش (تانكر)‌هاي گاز مايع شده مندرج در بند 6 مقرره 5/3 كسب نموده باشد.

آموزش پيشرفته كشتي­هاي مشمول آیین نامه آي‌جي‌اف  

2- هر متقاضي گواهينامه آموزش پيشرفته بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف  بايد:

1-1- آموزش پيشرفته تأییدشده لازم در بند (8) مقرره 5/3 را مطابق با سمت، وظایف و مسؤوليت‌هاي مندرج در جدول الف-5/3-2 با موفقيت به پايان رسانده باشد؛ و

2-1- مدركي را دال بر برخورداری از استانداردهاي مورد نياز شايستگي مطابق با روشها و معيارهای ارزيابي شايستگي مندرج در ستون (3) و (4) جدول الف-5/3-2 ارائه نماید؛ يا

2- گواهينامه و آموزش لازم را مطابق با الزامات خدمت بر روي نفتکش (تانكر)هاي گاز مايع شده مندرج در بند (9) مقرره 5/3 كسب نموده باشد.

 

معافيت­ها

3- در خصوص كشتي‌هاي داراي ظرفيت ناخالص كمتر از 500 تن، ‌به غير از كشتي‌هاي مسافربري،‌ چنانچه مرجع ملاحظه کند طول و اندازه كشتي يا ويژگي سفر دريايي آن اعمال تمامی الزامات اين بخش را غير­منطقي يا غير­عملي می­نمايد، مي‌تواند ضمن لحاظ ايمني افراد بر روي كشتي و اموال و حفاظت از محيط زيست دريايي،‌ دريانوردان شاغل بر روي چنين كشتي‌ها يا كلاس كشتي‌ها را از برخي الزامات معاف نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول الف-5/3-1

مشخصات حداقل استاندارد شايستگي در آموزش ابتدايي براي كشتي‌هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف

ستون 1

            ستون 2           

ستون 3

ستون 4

  شايستگي

دانش، درك و مهارت

روش­هاي ارائه شايستگي

معيار براي ارزيابي شايستگي

مشاركت در عمليات ايمن يك كشتي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

طراحي و ويژگي‌هاي عملياتي كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

دانش پايه كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف، سامانه‌هاي سوخت آن­ها و سامانه‌هاي ذخيره سوخت

1- سوخت‌هاي مورد اشاره در آیین‌نامه آي‌جي‌اف

2- انواع سامانه‌هاي سوخت مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

3- ذخيره سازي اتمسفري ، برودتي يا ذخيره سازي فشرده سوخت بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

4- تمهيدات كلي سامانه‌هاي ذخيره سازي سوخت بر روی كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه  آي‌جي‌اف

5- قسمت و محوطه‌هاي خطر

6- نمونۀ نقشۀ مقابله با آتش

7-  سامانه‌هاي ايمني،
پایش (كنترل) و نظارت بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

دانش پايه سوخت و عمليات سامانه‌هاي ذخيره سازي سوخت بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

1-  شبكه لوله‌كشي و شير‌آلات

2-  ذخيره سازي اتمسفري، فشرده یا برودتی

آزمون و ارزيابي شواهد كسب شده از يك يا چند موارد زیر :

1- تجربه تأیید شده حين خدمت

2- تجربه تأیید شده كشتي آموزشي

3- آموزش تأیید شده شبيه­‌ساز 

4- برنامۀ آموزشي تأیید شده

ارتباطات در محدوده مسؤوليت، بطور واضح و اثربخش، عمليات مرتبط با
كشتي­هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف مطابق با معيارها و روش­هاي تأیید شده و اطمينان از ايمني عمليات

 

3- رفع فشار در سامانه و محافظت از شبكه

4- سامانه‌هاي سوختگيري و عمليات سوختگيري اصلي

5- حفاظت در برابر سوانح برودتي

6- نظارت بر نشت سوخت و شناسايي

دانش پايه نسبت به خصوصيات فيزيكي سوخت بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف شامل:

1- ويژگي‌ها و خصوصيات

2- دما و فشار شامل فشار گاز و نسبت دما

دانش و درك الزامات ايمني و مديريت ايمني بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

 

 

تدابیر احتياطي جهت جلوگيري از بروز خطرات در كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

دانش پايه نسبت به خطرات مرتبط با عمليات بر روي كشتي­هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف شامل :

1- خطرات سلامتي

2- خطرات زيست محيطي

3- خطرات واكنش

4- خطرات فرسايش

5- خطرات احتراق، انفجار و قابليت اشتعال

6- منابع احتراق

آزمون و ارزيابي شواهد  کسب شده در يك يا چند موارد زیر

1- تجربه تأیید شده حين خدمت

2-  تجربه تأیید شده كشتي آموزشي

3-  آموزش تأیید شده شبيه ساز 

4-  برنامه آموزشي تأیید شده

خطرات مربوط به كشتي و كاركنان را به درستي بر روي برگ اطلاعات ايمني (اس‌دي‌اس) مشخص و اقدامات مناسب را بر اساس روشهاي مدون انجام مي­دهد

 

شناسايي و انجام اقدامات جهت آگاهي از خطرات

 

 

ستون 1

ستون 2

ستون 3

ستون 4

شايستگي

دانش، درك و مهارت

روشهاي ارائه شايستگي

معيار براي ارزيابي شايستگي

 

7-خطرات«ایستابرق(الكترواستاتيك)»

8-  خطرات سميت

9- نشت‌هاي گاز و توده

10-  دماي بسيار پائين

11-  خطرات فشار

12-  اختلاف در انواع سوخت

دانش اوليه نسبت به
مهار (كنترل) خطر:

1- اصول فني نظارت، تخليه، خشك كردن و خنثي‌سازي

2- اندازه گيري «ضدایستا/پویا(ضد استاتيك)»

3- تهويه

4- جداسازي

5- جلوگيري

6- اقدامات جهت جلوگيري از آتش، ‌حريق و انفجار

7- پایش (كنترل) اتمسفري

گاز سنجي

9- حفاظت در برابر خسارت برودتي (ال‌ان‌جي)

شناخت ويژگيهاي سوخت بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف به صورتي كه در برگه اطلاعات ايمني (اس‌دي‌اس) وجود دارد

 

 

موقعيت با روشهاي مدون و با
مناسب ترين روش تمرين مطابقت دارد

اعمال تدابير و اقدامات احتياطي ايمني و بهداشت شغلي

آگاهي از كاركرد وسايل گاز سنج و تجهيزات مشابه

1- گاز سنج

استفاده مناسب از تجهيزات مختص ايمني و وسايل حفاظتي شامل :

1- دستگاههاي تنفسي

2- لباس­هاي حفاظتي

3- تنفس مصنوعي

4- تجهيزات نجات و فرار

دانش اوليه نسبت به تمرينات كاري ايمن و روش‌هاي مطابق با رهنمودهاي صنعت و قوانين و ايمني فردي روي كشتي مرتبط با كشتي‌هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف شامل:

1- احتياط قبل از ورود به محدوده­ها و محيط­هاي خطرناك 

2- احتياط قبل و در حين كار تعمير و نگهداري

3- اقدامات ايمني براي كارهاي سرد و آتش­زا

دانش پايه نسبت به كمك­هاي اوليه با توجه به برگۀ اطلاعات ايمني (اس‌دي‌اس

آزمون و ارزيابي شواهد كسب شده از يك يا چند مورد زیر:

1- تجربه تأیید شده حين خدمت

2- تجربه تأیید شده كشتي آموزشي

3- آموزش تأیید شده شبيه ساز

4- برنامۀ آموزشي تأیید شده

رعايت روشها و كار کردن ايمن، طراحي شده برای حفاظت كاركنان و كشتي در تمام اوقات

استفاده از تجهيزات حفاظتي و ايمني مناسب به صورت صحيح

بایدها ونبایدها در کمک­های اولیه

انجام عمليات مقابله با آتش را بر روی كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف انجام دهد

سازماندهي مقابله با آتش و انجام اقدامات لازم بروي كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف خطرات خاص مرتبط با

سامانه­هاي سوخت و جابجايي سوخت بر روي كشتي هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف

عوامل آتش نشاني و
روش­هاي بكار رفته جهت مهار(كنترل) و خاموش كردن آتش در خصوص سوخت‌هاي مختلف بر روي كشتي­هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

عمليات سامانه مقابله با آتش

تمرينات عملي وآموزش انجام شده تحت شرايط آموزشي تأیید شده و كاملاً واقعي (بطور مثال شرايط شبيه­سازي شده بر روي كشتي) در هر زمان ممكن و قابل اجراء، حتي در تاريكي

اقدامات اوليه و اقدامات پيگيرانه در جهت آگاهي از وضعيت اضطراری،  مطابق با تمرينات و رويه­هاي مدون

 ا قد ا ما ت  ا نجا م  شد ه  در خصوص شنا سا ئي علائم مكتوب منا سب  با وضعيت ا ضطرا ری نشان د ا د ه شد ه  و با توجه  به  ر و يه ­ها ي
مد و ن

تجهيزات و البسه مخصوص عمليات مقابله با آتش زمانبندي و ترتيب اقدامات فردي مناسب با شرايط و موقعيت حاكم

خاموشي آتش با استفاده از رويه­ها و اصول فنی و  مواد مناسب برای مقابله با آتش حاصل مي‌گردد

 

 

 

ستون 1

ستون 2

ستون 3

ستون 4

شايستگي

دانش، درك و مهارت

روش­هاي ارائه شايستگي

معيار براي ارزيابي شايستگي

پاسخ به وضعيت­هاي اضطراری

دانش پايه درخصوص
روش­هاي اضطراري، شامل توقف اضطراري

آزمون و ارزيابي شواهد كسب شده از يك يا چند مورد زیر:

1- تجربه تأیید شده حين خدمت

2- تجربه تأیید شده كشتي آموزشي

3- آموزش تأیید شده شبيه­ساز

4- برنامه آموزشی تأیید شده

نوع و تاثير موقعيت اضطراری سريعاً شناسائي شده و اقدامات لازم جهت مقابله، با روش­هاي اضطرار و طرح­هاي اضطراري مطابقت داشته باشد

انجام اقدامات احتياطي جهت  جلوگيري از آلودگي محيط زيست كه ناشي از سوخت موجود بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف

دانش پايه مربوط به اقداماتي كه در هنگام نشت، ريزش و تخليۀ سوخت كشتي­هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف انجام مي پذيرد، شامل ضرورت:

1- گزارش دهي اطلاعات مربوط به اشخاص مسئول

2- آگاهي از روش هاي مقابله با ريزش، نشت و تخليه سوخت در كشتي

3- آگاهي از محافظت مناسب كاركنان در زمان ريزش/ نشت سوخت كه در آیین­نامه آي‌جي‌اف به آن اشاره شده است

آزمون و ارزيابي شواهد كسب شده از يك يا چند مورد زیر:

1- تجربه تأیید شده حين خدمت

2- تجربه تأیید شده كشتي آموزشي

3- آموزش تأیید شده شبيه ساز

4- برنامه آموزشی تأیید شده

رعايت رويه­هاي پیش بینی شده جهت حفاظت از محيط زيست، در تمام اوقات

 

 

جدول الف-5/3-2

مشخصات حداقل استاندارد شايستگي در آموزش پيشرفته براي كشتي‌هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف

ستون 1

ستون 2

ستون 3

ستون 4

 

شايستگي

دانش، درك و مهارت

روشهاي ارائه شايستگي

معيار براي ارزيابي شايستگي

 

آشنايي با خواص فيزيكي و شيميايي سوخت‌هاي موجود در كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

 

دانش پايه و درك علم شيمي و فيزيك محض و تعاريف مرتبط با سوختگيري ايمن و استفاده از سوخت‌هاي مورد استفاده در كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف كه شامل:

1- تركيبات شيميايي سوخت‌هاي مختلف مورد استفاده در كشتي‌هاي مشمول آیین نامه آي‌جي‌اف

2- ويژگي­ها و خصوصيات سوخت‌هاي مورد استفاده در کشتی­ها مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف، شامل:

 1.  قوانين ساده فيزيكي
 2.  حالات ماده
 3.  چگالي مايع و بخار
 4.  جوشش و هوازدگي سوخت‌هاي برودتي
 5.  فشرده­سازي و انبساط گازها
 6.  فشار بحراني و دماي گازها

آزمون و ارزيابي شواهد كسب شده از يك يا چند موارد زیر:

1- تجربه تأیید شده حين خدمت

2- تجربه تأیید شده كشتي آموزشي

3- آموزش تأیید شده شبيه­ساز

4- برنامه آموزشي تأیید شده

استفاده مؤثر از منابع اطلاعاتي جهت شناسايي ويژگي‌ها و خصوصيات سوخت‌هايي كه در آيين‌نامه آي‌جي‌اف بدان اشاره شده است و تأثير آنها بر ايمني، حفاظت از محيط زيست و عمليات كشتي

 

 

 1. نقطۀ اشتعال، محدوده‌هاي بالا و پايين قابل اشتعال، دماي سوختن خودبخودي
 2. فشار بخار اشباع / دماي مبنا
 3. نقطه شبنم و نقطه حباب
 4. تشكيل «آبدار(هيدرات)»
 5. ويژگي­هاي احتراق: دريچه­هاي گرمايش
 6. عدد متان/ضربه
 7. خصوصيات آلايندگي سوخت‌هايي كه در آیین نامه آي‌جي‌اف بدان اشاره شده است

3- ويژگي‌هاي مايعات يگانه ( واحد)

4- ماهيت و ويژگي­هاي محلول‌ها

5- واحدهاي دما پویا(ترمو ديناميكي)

6- نمودارها و قوانين پايه «دماپویا(ترموديناميك)»

7- ويژگي مواد خام

8- تأثير حرارت پايين، شامل ترك شكنندگي و خوردگي در سوخت‌هاي برودتي مايع

درك اطلاعات مندرج در برگه اطلاعات ايمني (اس‌دي‌اس) در خصوص سوخت‌هايي كه در آیین‌نامه آي‌جي‌اف بدان اشاره شده است

 

 

 

 

پایش (كنترل) سوخت مربوط به نيروي محركه و سامانه‌هاي مهندسي و انجام خدمات مربوط وسايل ايمني بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف را انجام دهد

اصول كاركرد تأسيسات(نیروگاه) توليد برق دريايي

ماشين­آلات كمكي كشتي‌ها

دانش اصطلاحات مهندسي دريايي

آزمون و ارزيابي شواهد كسب شده از يك يا چند مورد زیر:

1- تجربه تأیید شده حين خدمت

2- تجربه تأیید شده كشتي آموزشي

3- آموزش تأیید شده شبيه ساز

4- برنامه آموزشي تأیید شده

راه اندازي دستگاه و ماشين‌آلات كمكي و تجهيزات در تمام اوقات مطابق با ويژگي‌هاي فني و در حیطه محدوديت‌هاي راه اندازي ایمن

توانايي جهت انجام ايمن و نظارت بر كليه عمليات‌های مربوط به سوخت‌هاي مورد استفاده بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

طراحي و ويژگي‌هاي كشتي‌هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف

دانش طرح كشتي، سامانه‌ها و تجهيزات موجود بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف، شامل:

1- سامانه‌هاي سوخت در موتورهاي رانش متفاوت

2- ترتیبات عمومي و ساختمان

3- سامانه‌هاي ذخيره سوخت بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف، شامل مواد ساختماني و عايق بندي

4- تجهيزات جابجايي سوخت و بكارگيري تجهيزات بر روي كشتي‌ها:

4-1 پمپ‌هاي سوخت و ترتيبات پمپاژ

4-2 خطوط لوله سوخت

4-3 وسايل انبساط

4-4 شبكۀ حفاظتي آتش

4-5سامانه‌هاي پایش دما

4-6 سامانه‌هاي اندازه‌گيري سطح مخزن سوخت

4-7 پایش فشار مخزن و سامانه‌هاي نظارتی

5- دماي مخازن سوخت برودتي و حفظ فشار

6- سامانه‌هاي پایش اتمسفری سامانه سوخت (نيتروژن، خنثي سازي گاز) شامل ذخيره، توليد و توزيع

7- سامانه‌هاي تشخيص گازهاي سمي قابل اشتعال

8- سامانه خاموش كردن اضطراري سوخت (اي‌اس‌دي)

  دانش نظری و ویژگی‌های سامانه سوخت،‌ شامل انواع پمپاژ در سامانه سوخت و عمليات ايمن‌سازی آنها بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

1- پمپ‌هاي فشار كم

2- پمپ‌هاي فشار زياد

3-بخار سازها

4-گرمازاها

5-واحد هاي افزايش فشار

دانش مربوط به  ايمن و فهرست یاد آور
 (چك ليست)‌ها براي وارد و خارج نمودن مخازن سوخت از سرويس، شامل:

1-خنثي‌سازي

2-خنك‌سازي

3-بارگيري اوليه

4-پایش فشار

5-گرم كردن سوخت

6-سامانه­هاي تخليه‌سازي

 

آزمون و ارزيابي شواهد كسب شده از يك يا چند مورد زیر:

1- تجربه تأیید شده حين خدمت

2- تجربه تأیید شده كشتي آموزشي

3- آموزش تأیید شده شبيه‌ساز

4- برنامه آموزشي تأیید شده

ارتباطات واضح و قابل فهم هستند

انجام عمليات‌های موفقيت­آميز كشتي با استفاده از سوخت‌هايي كه در آیین‌نامه آي‌جي‌اف بدان اشاره شده است به شيوه‌اي ايمن با در نظر داشتن طراحي كشتي، سامانه‌ها و تجهيزات انجام عمليات پمپاژ مطابق با رويه­ها و ضوابط مورد قبول كه با نوع سوخت مطابقت دارند

انجام عمليات‌های طرح ريزي شده و مديريت خطر(ريسك) كه مطابق با ضوابط و رويه‌هاي مورد قبول انجام مي‌شود تا از ايمني عمليات­ها اطمينان حاصل شود و از آلودگي محيط زيست دريايي جلوگيري به عمل ‌آيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستون 1

ستون 2

ستون 3

ستون 4

شايستگي

دانش، درك و مهارت

روشهاي ارائه شايستگي

معيار براي ارزيابي شايستگي

طراحي و نظارت بر سوختگيري ايمن،
ذخيره­سازي و تامين ايمني سوخت بر روی كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

دانش عمومي نسبت به  كشتي­هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

توانايي جهت استفاده از تمامی اطلاعات در دسترس بر روي كشتي مربوط به سوختگيري، ذخيره­سازي و تامين سوخت‌هايي كه در آیین­نامه آي‌جي‌اف بدان اشاره شده است

توانايي برقراري مكالمات واضح و موجز بين كشتي و پايانه، كاميون يا كشتي تأمين كنندۀ سوخت

 دانش ايمني و روش‌هاي اضطراری جهت عمليات ماشين‌آلات، ‌سوخت و سامانه­هاي نظارتی براي كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

مهارت در عمليات سامانه‌هاي سوخت‌گيري بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

شامل:

1- روش­هاي سوختگيري

2- روش‌هاي اضطراري

3- سطح تماس كشتي -خشكي/ كشتي- كشتي

4- جلوگيري از به پهلو غلتيدن

مهارت جهت انجام اندازه‌گيري و محاسبات سامانه سوخت شامل:‌

1- حداكثر مقدار پر كردن

2-كميت سوخت روي كشتي (اُ‌بي‌كيو)

3- حداقل باقيمانده سوخت بر روي كشتي (آر‌اُبي)

1- محاسبات مصرف سوخت

توانايي جهت اطمينان از انجام مديريت ايمن سوخت‌گيري و ساير عمليات مربوط به سوخت در آیین‌نامه آي‌جي‌اف مقارن با ساير عمليات­ها بر روي كشتي، در دو وضعيت حضور در بندر و در دريا

آزمون و ارزيابي شواهد كسب شده از يك يا چند مورد زیر:

1- تجربه تأیید شده حين خدمت

2- آموزش تأیید شده شبيه‌ساز

3- برنامۀ آموزشي تأیید شده

4- آموزش تجهیزات آزمایشگاهی  تأیید شده و یا تأیید عملیات مخزن سوخت(سوختگیری)

كيفيت و كميت سوخت با لحاظ شرايط جاري تعيين و تدابیر اصلاحي مطمئن مورد نياز اتخاذ مي‌شود.

روش‌هاي نظارت بر سامانه‌هاي ايمني جهت حصول اطمينان از این که كليه زنگ( آژير)ها سريعاً قابل تشخيص هستند، مطابق با رويه‌هاي مدون اجرا مي‌شود.

عمليات مطابق با دستورالعمل انتقال سوخت طراحي و انجام مي‌شود تا از ايمني عمليات اطمينان حاصل شود و از خسارت احتمالي نشتي و آلودگي محيط زيست جلوگيري به عمل آيد

کارکنان (پرسنل) داراي وظایف مشخص هستند و رويه‌ها و استانداردهاي كاري در يك روش مناسب براي اشخاص مرتبط و مطابق با رويه‌هاي كار ايمن دنبال مي‌گردد

انجام اقدامات احتياطي جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست در زمان بيرون آوردن و رها كردن سوخت از كشتي­هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

 

شناخت تاثيرات آلودگي بر روي انسان و محيط زيست

آگاهی از اقداماتي كه در هنگام ريزش/ نشت/ تخليه انجام مي‌شود

 

 

 

 

 

ارزيابي شواهد كسب شده از يك يا چند مورد زیر:

1- تجربه تأیید شده حين خدمت

2- تجربه تأیید شده كشتي آموزشي

3- آموزش تأیید شده شبيه­ساز

4- برنامه آموزشي تأیید شده

رويه­هاي پیش­بینی شده برای حفاظت از محيط زيست، در كليه اوقات رعایت مي‌گردد

پایش و نظارت بر رعایت الزامات قانوني

دانش و درك مقررات مرتبط با كنوانسيون بين­المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي‌ها (مارپل) به نحو اصلاح شده و ساير اسناد مربوط به سازمان،‌ دستورالعمل‌هاي صنعت و قوانين بندر كه بصورت معمول اعمال مي‌شود.

مهارت استفاده از آیین­نامه آي‌جي‌اف و مدارك مرتبط

 

ارزيابي شواهد كسب شده از يك يا چند مور د زیر:

1- تجربه تأیید شده حين خدمت

2- تجربه تأیید شده كشتي آموزشي

3-آموزش تأیید شده
شبيه­ساز

 1.  

جابجايي سوخت بر روي كشتي­هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف با اسناد مربوط به سازمان و استانداردهاي صنعتي  مدون و آیین­نامه­هاي تمرينات كاري ايمن منطبق است.

عمليات در انطباق با الزامات قانوني و
رويه­هاي تأیید شده طراحي و انجام مي‌شود

اتخاذ تدابیری احتياطي برای پيش‌گيري از خطرات

دانش  و درك خطرات و اقدامات نظارتی مرتبط با عمليات سامانه سوخت­رساني بر روي كشتي هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف شامل:

1- قابليت اشتعال

2- انفجار

3- سميت

4- واكنش­پذيري

5- خورندگي

6- خطرات بهداشتي

7- تركيب گاز خنثي

8- خطرات الكتريسيته ساكن

9- گازهاي تحت فشار

10- دماي پايين

آزمون و ارزيابي شواهد كسب شده از يك يا چند مورد زیر:

1- تجربه تأیید شده حين خدمت

2- تجربه تأیید شده كشتي آموزشي

3- آموزش تأیید شده
شبيه­ساز

4- برنامه آموزشي تأیید شده

خطرات مرتبط با كشتي و مرتبط با کارکنان عمليات بر روي 
كشتي­هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف به درستي شناسائي مي­شوند و تدابیر نظارتی به صورت مناسب اتخاذ مي‌شود

استفاده از وسايل تشخيص گاز سمي و قابل اشتعال مطابق با كتابچه راهنما و تمرينات مناسب است

 

مهارت تنظیم و استفاده از سامانه‌هاي نظارت و تشخيص سوخت، ابزارها و تجهيزات بر روي  كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

دانش و درك خطرات مغایر با قوانين/مقررات مربوطه

دانش و درك تحليل روش‌هاي ارزيابي خطر بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف

توانايي تفصيل و تحليل خطرات مرتبط با خطرات بر روی
كشتي­های مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف

توانايي تفصيل و تحلیل طرح­هاي ايمني و دستورات ايمني براي كشتي­هاي مشمول آیین­نامه آي‌جي‌اف

دانش جوشکاري و ساير
فعاليت­هاي وابسته به آن، ورود به فضاهاي محصور و مخزن شامل رويه­هاي صدور مجوز كار

 

 

بكارگيري احتياط­ها و اقدامات احتیاطی مربوط به بهداشت و ايمني كار و تدابیر بر روي  كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

استفاده مناسب از تجهيزات ايمني و دستگاه­هاي محافظ،‌ شامل:

1- دستگاه تنفس و تجهيزات تخليه

2- تجهيزات و البسه محافظ

3- دستگاه تنفس مصنوعي

4- تجهيزات نجات و فرار

آزمون و ارزيابي شواهد كسب شده از يك يا چند مورد زیر:

1- تجربه تأیید شده حين خدمت

2- تجربه تأیید شده كشتي آموزشي

 

استفادۀ درست از تجهيزات مناسب ايمني و محافظ

رعایت دایمی رويه­هاي طراحي شده برای حفاظت کارکنان و كشتي در كليۀ اوقات

 

 

دانش تمرينات کاری ايمن و
رويه­ها بر طبق قوانين و رهنمودهاي صنعت و ايمني کارکنان بر روي كشتي شامل:

1- احتياطاتي كه قبل، ‌در طي و پس از تعمير و نگهداري بر روي سامانه‌هاي سوخت كه در
آیین­نامه آي‌جي‌اف به آن اشاره شده است، انجام شود

2- ايمني الكتريكي(رجوع شود به شورای اقتصادی بین‌المللیC600079-17)

3- فهرست یادآور(چك ليست) ايمني كشتي/ خشكي

دانش پايه كمك‌هاي اوليه با رجوع به برگه‌هاي اطلاعات ايمني (اس‌دي‌اس)براي سوخت‌هايي كه در آیین‌نامه آي‌جي‌اف به آن اشاره شده است.

3-آموزش تأیید شده
شبيه­ساز

4- برنامۀ آموزشي تأیید شده

تمرينات كاري با الزامات قانوني، دستورالعمل‌ها، مجوز‌هاي كار و امور محيط زيست منطبق هستند

بايد‌ها و نبايد‌ها در كمك‌هاي اوليه

دانش پيشگيري، نظارت و مقابله با آتش و سامانه‌هاي خاموش کردن آن بر روي كشتي‌هاي مشمول آیین‌نامه آي‌جي‌اف

آشنایی با روشها و تجهيزات مقابله با آتش به منظور شناسايي، مهار و خاموش کردن آتش ناشي از سوخت‌هايي كه در آیین­نامه آي‌جي‌اف به آن اشاره شده است

آزمون و ارزيابي شواهد كسب شده از يك يا چند مورد زیر:

1- تجربه تأیید شده حين خدمت

2- تجربه تأیید شده كشتي آموزشي

3- آموزش تأیید شده
شبيه­ساز

4- برنامۀ آموزشي تأیید شده

نوع و اندازۀ مشكل به ‌سرعت شناسايي مي‌شود و اقدامات اوليه با روش­هاي اضطراري براي سوخت‌هاي مورد اشاره در  آیین‌نامه آي‌جي‌اف مطابقت دارند

روشهاي تخليه، خاموش كردن اضطراري و جداسازي براي سوخت‌هاي مورد اشاره در آیین‌نامه آي‌جي‌اف متناسب هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيـوست 6

 

قطعنامه ام‌اس‌سي 396 (95)

مصوب 11 ژوئن 2015  (21/خرداد/1394)

 

اصلاحات كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني برای دريانوردان

(اس‌تي‌سي‌دبليو)،  1978 (1357)

 

کارگروه ايمني دريانوردي،

 

با يادآوري بند «ب» ماده (28) كنوانسيون سازمان بين‌المللي دريانوردي در خصوص وظایف کارگروه؛

 

همچنين با ياد آوري ماده (12) كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش،‌ صدور گواهينامه و نگهباني برای دريانوردان، ‌1978(1357) (كنوانسيون)، در خصوص شيوه‌های اصلاح كنوانسيون؛

با لحاظ اين ­كه ‌اصلاحات كنوانسيون در نود و پنجمين نشست خود مطابق با ردیف (1) جزء (الف) بند (1) ماده (12) از كنوانسيون پيشنهاد و بخشنامه گرديده بود؛

1- مطابق با ردیف (4) جزء (الف) بند (1) ماده (12) كنوانسيون، اصلاحات كنوانسيون را تصويب مي‌نمايد، متن آن در پيوست قطعنامه حاضر ارائه شده است؛‌

2- مقرر مي‌نمايد، که  وفق شماره (2) ردیف (7) جزء (الف) بند (1) ماده (12) كنوانسيون، اصلاحات مذکور بايد در تاريخ اول جولاي 2016 (11/04/1395) پذيرفته شده تلقي ‌گردد، مگر این که،‌ قبل از تاريخ مزبور بيش از يك سوم اعضاء يا اعضايي كه مجموع ظرفيت ناوگان تجاري آنها حداقل پنجاه درصد(50%) وزن ناخالص كشتيراني تجاري جهاني با كشتي‌هاي دارای ظرفيت ناخالص ثبت شده 100 تن يا بيشتر است، اعتراض خود را به اصلاحات مورد نظر به دبيركل سازمان اعلام كرده باشند؛

3- توجه اعضاء را به این نکته معطوف می­نماید كه، وفق ردیف (8) جزء (الف) بند (1)  ماده (12) كنوانسيون، اصلاحات پیوست این قطعنامه بايد در تاريخ اول ژانويه 2017 (12/10/1395)، به محض پذيرش ایشان، بر طبق بند (2) بالا لازم الاجراء شود؛

4- همچنين توجه اعضاء را به این نکته معطوف می­نماید كه درصورت فقدان كشتي‌هاي مشمول آیين­نامه آي‌جي‌اف در زمان لازم الاجراء شدن اين اصلاحات، تجربه حاصله برروي كشتي‌ها را مطابق با دستورالعمل‌هاي مياني در خصوص ايمني براي موتور با سوخت گاز طبیعی نصب شده در كشتي‌ها، به نحو مصوب در قطعنامه ام‌اس‌سي (86) 285، مورد ملاحظه قرار دهند؛

5- از دبيركل تقاضا مي‌نمايد، در اجرای ردیف (5) جزء (الف) بند (1)  ماده (12)، نسخه‌هاي تأیید شده قطعنامه حاضر  و متن اصلاحات مندرج در پيوست را برای تمامی اعضای كنوانسيون ارسال کند؛

 

6- همچنين از دبيركل تقاضا مي‌نمايد نسخه‌هاي اين قطعنامه و پيوست آن را برای اعضاي سازمان، ‌كه عضو كنوانسيون نيستند، ارسال کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيوست

 

اصلاحات كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني برای

دريانوردان

(اس‌تي‌سي‌دبليو)،  1978

 

فصل 1- مقررات عمومي

مقرره 1/1 – تعاريف و مضامين

1- در بند (1)، پس از بند فرعي 40 موجود، تعريف جديد زیر قرار مي­گيرد:

41. آیين­نامه آي‌جي‌اف به معناي آیين‌نامه بين‌المللي ايمني براي كشتي‌هاي استفاده كننده از گازها يا ساير سوخت‌هاي دارای نقطه اشتعال پايين، به نحو تعريف شده در مقررۀ 2-1/2. 29 كنوانسيون سولاس، مي‌باشد. 

مقرره 1/11 – تمديد اعتبار گواهينامه‌ها

2- بند 1 موجود به صورت زیر اصلاح شده است:

"1 هر فرمانده، افسر و كاربر راديويي داراي گواهينامه صادر يا شناسايي شده به موجب هريك از فصول كنوانسيون، به غير از مقرره 5/3  يا فصل ششم، كه در دريا خدمت مي­كند يا قصد دارد پس از مدتي از خشكي به دريا بازگردد، به منظور حفظ صلاحيت خدمت در دريا لازم است در فواصل زماني كه از پنج­سال تجاوز نكند:

 1. استانداردهاي سلامت پزشكي مندرج در مقرره 1/9  را احراز نمايد، و
 2. بر طبق بخش الف - 1/11 آیين‌نامه اس تي سي دبليو شايستگي حرفه‌اي خود را اثبات نمايد.

فصل 5- الزامات خاص آموزش براي کارکنان  شاغل در بعضي انواع كشتي‌ها

3- مقررۀ جديد 5/3 زير پس از مقرره 5/2 موجود اضافه شده است:

مقرره 5/3

حداقل الزامات اجباري براي آموزش و شايستگي‌هاي فرماندهان، افسران، ملوانان و ساير کارکنان كشتي‌هاي مشمول آئين‌نامه آي‌جي‌اف

1- اين مقرره در مورد فرماندهان، افسران و ملوانان و ساير كاركنان شاغل در كشتي‌هاي مشمول آیين‌نامه آي‌جي‌اف اجراء مي‌گردد.

2- پيش از واگذاری وظايف در کشتي‌ها در مورد کشتی­های  مشمول آيين‌نامه آي جي اف، دريانوردان بايد آموزش لازم  در بندهاي (4) تا (9) زير را طبق سمت، وظايف و مسؤوليت‌هاي خود به اتمام رسانده باشند.

3- تمامی دريانوردان شاغل بر روي كشتي‌هاي مشمول آیين‌نامه آي‌جي‌اف قبل از واگذاری وظايف در کشتی، بايد بر طبق بند (501) از مقررۀ 1/14، به طور مقتضي آشنايي ویژه­ای با كشتي و تجهيزات آن داشته باشند.

4- دريانوردان مسؤول وظايف ايمني مربوط به مراقبت، استفاده يا واكنش اضطراري به سوخت بر روي كشتي‌هاي مشمول آیين‌نامه آي جي اف، بايد داراي گواهينامه آموزش ابتدايي براي خدمت در كشتي‌هاي مشمول آیين‌نامه آي‌جي‌اف باشند.

5- هر متقاضي گواهينامۀ آموزش ابتدايي براي خدمت در كشتي‌هاي مشمول آیين‌نامه آي‌جي‌اف بايد آموزش ابتدايي را مطابق با مفاد بند (1) بخش الف- 5/3  آیين­نامه اس تي سي دبليو به پايان رسانده باشد.

6- دريانوردان مسؤول وظايف ايمني مربوط به مراقبت، استفاده يا واكنش اضطراري به سوخت بر‌ روي  كشتي‌هاي مشمول آیين­نامه آي‌جي‌اف كه مطابق با بندهای (2) و (5) از مقررۀ 5/1-2 يا بندهای (4) و (5) مقرره 5/1-2 درخصوص نفتکش (تانكر)هاي گاز مايع شده كه واجد صلاحيت و تأیید شده باشند، واجد شرایط موضوع بند (1) بخش الف-5/3 جهت آموزش ابتدايي براي خدمت در كشتي‌هاي مشمول آیين­نامه آي‌جي‌اف تلقی مي­گردند.

7- فرماندهان، ‌افسران مهندس و تمامی كاركنان مسؤول مستقيم حفاظت و استفاده از سوخت و سامانه­هاي سوخت كشتي‌های مشمول آیين‌نامه آي‌جي‌اف، بايد داراي گواهينامه آموزش پيشرفته خدمت در كشتي‌هاي مشمول آیين‌نامه آي‌جي‌اف باشند.

8- هر متقاضي گواهينامۀ آموزش پيشرفته جهت خدمت بر روي كشتي‌هاي مشمول آیين‌نامه آي‌جي‌اف بايد، ضمن داشتن گواهينامۀ مهارت مندرج در بند 4:

1- دورۀ آموزش پيشرفتۀ مورد تأیيد را جهت خدمت در كشتي‌هاي مشمول آیين‌نامۀ آي‌جي‌اف به اتمام رسانيده و دارای استانداردهاي شايستگي مندرج در بند (2) بخش الف-5/3 از آیين‌نامه اس تي سي دبليو باشد؛ و

2- حداقل يك­ماه از خدمت دريايي مورد تأیید را كه شامل حداقل سه­بار عمليات سوخت‌گيري بر روي كشتي‌هاي مشمول آیين‌نامه آي‌جي‌اف مي­شود، به اتمام رسانيده باشد. دو عمليات از سه عمليات سوخت‌گيري را مي‌توان با آموزش شبيه‌ساز مورد تأیید، به عنوان بخشي از آموزش بند (108) جهت عمليات سوخت‌گيري، جايگزين کرد.

9- فرماندهان، افسران مهندس و هر فرد مسؤول مستقيم مراقبت و استفاده از سوخت بر روي كشتي‌هاي مشمول آیين‌نامه آي‌جي‌اف كه بر اساس استانداردهاي شايستگي مندرج در بند (2) از بخش الف-5/1-2 جهت خدمت بر روي نفتکش (تانكر)‌هاي گاز مايع شده واجد صلاحيت باشند، واجد شرایط موضوع بند (2) بخش الف-5/3 جهت آموزش پيشرفته كشتي‌هاي مشمول آیين‌نامه آي‌جي‌اف تلقی مي­شوند،‌ مشروط بر این که همچنين بتوانند:

 1. واجد شرایط بند (6) باشند؛ و  

2- واجد شرایط سوخت‌گيري موضوع بند (208) بوده يا در انجام سه عمليات كار با كالا بر روي نفتکش (تانكر)هاي گاز مايع شده شركت نموده باشند؛ و

3- سه­ماه خدمت دريايي را طي پنج­سال گذشته به اتمام رسانيده باشند، بر روي:

1- كشتي‌هاي مشمول آیين‌نامه آي جي اف؛

2-نفتکش (تانكر)هايي كه سوخت‌هاي مشمول آیين‌نامه آي‌جي‌اف را بعنوان كالا حمل مي نمايند؛ يا

3- كشتي‌هایي كه گازها يا سوخت قابل احتراق دارای نقطه اشتعال پايين را بعنوان سوخت استفاده مي­نمايند.

10- هر عضو بايد قبل از اول ژانويه 2017 (12/10/1395) استانداردهاي شايستگي اشخاص شاغل در كشتي‌هاي گازسوز را كه قبلاً الزام به رعايت آنها نموده است، با استانداردهاي شايستگي مندرج در بخش الف-5/3  آیين‌نامه اس‌تي‌سي‌دبليو مقايسه نمايد،‌ و بايد درصورت نياز درخصوص الزام اين کارکنان در مورد به­روز رساني صلاحيت ایشان تصميم گيري نمايد.

11- مراجع بايد اطمينان حاصل نمايند كه گواهينامه مهارت براي دريانورداني كه مطابق با بندهاي (4) يا (7) واجد صلاحيت هستند، به نحو مقتضي صادر مي­شود.

12- دريانورداني كه گواهينامۀ مهارت را مطابق با بند (4) يا (7) بالا دارا باشند، بايد در فواصلي كه از پنج سال تجاوز ننمايد، دوره بازآموزي متناسب را سپری کنند يا ملزم به ارائه مدركي باشند، كه نشان دهنده كسب استاندارد شايستگي مورد لزوم طي پنج­سال گذشته باشد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اصلاحات، شامل چهار پیوست در جلسه علني روز سه­شنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصویب شد و در تاریخ 19/8/1400 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

 

محمدباقر قاليباف

 

[1] -رجوع شود به چهارچوب و رويه‌های طرح مميزي دولت عضو آيمو که توسط سازمان با صدور قطعنامه الف-1067(28) تصویب شده است.

[2] رجوع شود به چارچوب و رويه‌های طرح مميزي دولت عضو آيمو(IMO) که توسط سازمان با صدور قطعنامۀ الف-1067(28) تصویب شده است.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف