تصویبنامه درخصوص الحاق متنی به عنوان جزء ف به بند 9 تصویبنامه موضوع تعیین راهبردها و راهکارها و چگونگی تحقق اجرای سیاست یکپارچه و هماهنگ برنامه ساماندهی امور جوانان (مصوب 1383/12/23) و اصلاحات بعدی آن

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق متنی به عنوان جزء ف به بند 9 تصویبنامه موضوع تعیین راهبردها و راهکارها و چگونگی تحقق اجرای سیاست یکپارچه و هماهنگ برنامه ساماندهی امور جوانان (مصوب 1383/12/23) و اصلاحات بعدی آن ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/14 هیات وزیران درخصوص «الحاق متنی به عنوان جزء ف به بند 9 تصویبنامه موضوع تعیین راهبردها و راهکارها و چگونگی تحقق اجرای سیاست یکپارچه و هماهنگ برنامه ساماندهی امور جوانان (مصوب 1383/12/23) و اصلاحات بعدی آن» طی نامه شماره 235431 در تاریخ 1401/12/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف