اصلاح تصویبنامه شماره 61777 مورخ 1381/12/06 هیات وزیران موضوع اجازه معاوضه شش دانگ ملک واقع در سعادت آباد متعلق به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی با دو قطعه زمین واقع در آراد و اشتهازان

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص اصلاح تصویبنامه شماره 61777 مورخ 1381/12/06 هیات وزیران موضوع اجازه معاوضه شش دانگ ملک واقع در سعادت آباد متعلق به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی با دو قطعه زمین واقع در آراد و اشتهازان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/11/24 وزیران عضو کمیسیون حقوقی و  قضایی درخصوص «اصلاح تصویبنامه شماره 61777 مورخ 1381/12/06 هیات وزیران موضوع اجازه معاوضه شش دانگ ملک واقع در سعادت آباد متعلق به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی با دو قطعه زمین واقع در آراد و اشتهازان» طی نامه شماره 238765 در تاریخ 1401/12/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف