سال انتشار: 1380
مجموعه وظايف و اختيارات وزير كشور

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1380
فصل انتشار: 2
تعداد صفحه: 176
قیمت روی جلد: 6500
شماره پرونده: 104/18-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 5334-80م
آدرس کتاب: KESHVAR LIBRARY-KESHVAR

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف