اصلاحیه آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

اصلاحیه آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده ابلاغ شد.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده، طي نامه شماره 9000/69874/100 در تاریخ 98/06/06 توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod