مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص قرارداد تنظيمی فی مابين شهرداری منطقه دو و آقای بابک كاويانی، در آزادسازی تمامت شش دانگ عرصه و اعيان يک باب منزل مسكونی واقع شده در طرح عمراني احداث پايانه و ترمينال صمديه

شماره: 2959 /98 /28

تاريخ: 22 /08 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 5432 /98 /س مورخ 17 /7 /98 به همراه قرارداد تنظيمي مورخ 12 /4 /98 في مابين شهرداري منطقه دو و آقاي بابك كاوياني، در آزادسازي تمامت شش دانگ عرصه و اعيان يك باب منزل مسكوني به مساحت 41 /190 مترمربع عرصه و 160 مترمربع اعياني به آدرس خيابان خرم، كوچه نادري، داراي پلاك ثبتي شماره 5433 /12 و 4950 /12 بخش 14 ثبت اصفهان به بهاي 000 /000 /650 /8 ريال مورد اعلام هيأت كارشناسان رسمي دادگستري كه در طرح عمراني احداث پايانه و ترمينال صمديه قرار گرفته، در ازاء واگذاري قطعه زمين مسكوني به شماره موقت 68 با مساحت 200 مترمربع داراي پلاك ثبتي 5783 /31 اصلي در بخش 14 ثبت اصفهان از مجموعه تفكيكي كوثر در خيابان امام خميني (ره)، خيابان بهارستان، خيابان پاسداران، كوچه كوثر 13 از قرار هر مترمربع 000 /000 /16 ريال به مالك و پرداخت مبلغ 000 /000 /450 /5  يال به نامبرده، در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 19 /8 /98 مورد بررسي قرار گرفت و توافقنامه تنظيمي با قيد تاكيدات ذيل به تصويب رسيد:

1 - طراحي احداث پايانه توسط مشاور با تجربه خارج از شهرداري اصفهان به انجام رسد

2 - در طراحي، موقعيت محل و جانمايي آن، فاصله با ايستگاه مترو و پارك سوار مورد نياز مدنظر باشد.

3 - تملك باقيمانده طرح تا قبل از پايان سال جاري به اتمام رسد و توسط شهرداري اصفهان در ضمن بودجه سال آتي جهت احداث پايانه و پارك سوار اعتبار مورد نياز منظور گردد.

مراتب بر اساس مفاد تبصره 1 ذيل ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف