تصویبنامه درخصوص تعیین مباشر خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 1400-1399

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تعیین مباشر خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 1400-1399 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/27 شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص "تعیین مباشر خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 1400-1399" طی نامه شماره 020/29124 مورخ 99/11/29 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف