ارایه پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، پیش نویس آیین نامه اجرایی مربوط را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت نظارت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی ـ خارجی توسط دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون، مشوق های مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش نویس آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت، تهیه و ارایه کرده است.

به موجب این آیین نامه، مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل پروژه مورد نظر که به مشارکت ایرانی - خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه های مشابه اجرا شده قبلی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل و براساس جدول مندرج در این آیین نامه اعمال می شود.

همچنین متقاضیان بهره مندی از مشوق های مالیاتی موضوع این آیین نامه که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط هستند، باید حداقل دو ماه قبل از انقضاء زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه کنند و وزارت ذیربط موظف است ظرف حداکثر 15 روز کاری میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی کتباً به سامزان امور مالیاتی و متقاضی اعلام نماید.

دریافت متن کاملdownlod