تصویبنامه درخصوص تنفیذ تصویبنامه های موضوع اختصاص اعتبار برای انجام اقدامات پیشگیرانه، مقابله و جبران خسارات و بازسازی مناطق خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه در سال 1399

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تنفیذ تصویبنامه های موضوع اختصاص اعتبار برای انجام اقدامات پیشگیرانه، مقابله و جبران خسارات و بازسازی مناطق خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه در سال 1399 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/08 هیات وزیران درخصوص "تنفیذ تصویبنامه های موضوع اختصاص اعتبار برای انجام اقدامات پیشگیرانه، مقابله و جبران خسارات و بازسازی مناطق خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه در سال 1399" طی نامه شماره 2857 مورخ 1400/01/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف